Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3.

De secretaris is, behalve met de werkzaamheden in dit reglement vermeld of uit den aard zijner betrekking voortvloeiende, belast met het beheer van en de zorg voor den inventaris der school. De voorzitter is echter bevoegd hem in de zorg voor den inventaris of gedeelten daarvan door een of meer leeraren te doen bijstaan.

De secretaris geniet eene indemniteit voor schrijfbehoeften enz. van ƒ 10 's maands, waaruit hij ook de kosten van een schoolbediende tevens boodschapper ten dienste van het bestuur heeft te bestrijden.

Artikel 4.

Het onderwijs wordt gegeven door leeraren, die op voordracht van het bestuur der school door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid worden benoemd en ontslagen.

Yoor elke school wordt een bedrag van ƒ 700 (zeven honderd gulden) 's maands beschikbaar gesteld om onder de leeraren naar gelang van het hun opgedragen aantal lessen volgens aanwijzing van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid in den vorm van toelagen te worden verdeeld (1).

Artikel 5.

De leeraren vereenigen zich tot eene vergadering van leeraren, voorgezeten door den voorzitter van het bestuur, zoo dikwijls dit noodig is om te voldoen aan de voorschriften van dit reglement, of wanneer de voorzitter dit wenschelijk acht, dan wel minstens drie leeraren met opgave van redenen hem daarom schriftelijk verzoeken.

Yoor zoover in dit reglement niet anders is vastgesteld, bepaalt de bevoegdheid der vergadering van leeraren zich tot het doen van voorstellen en het geven van adviezen aan het bestuur der school of aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid omtrent alles, wat op de school betrekking heeft.

Artikel 6.

Het onderwijs wordt verdeeld over een cursus van drie studiejaren (2).

(*) Aldus luidt deze alinea, gewijzigd bij Gouv. besl. 12 Januari 1892 n°. 9 (B ij b 1. n°. 4723;, ingevolge art. 1, § I, van Gouv. besl. 27 Januari 1905 n°. 17 (B ij b 1. n°. 6170).

(2) Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § II, van Gouv. besl. 27 Januari 1905 nu. 17 (B ij b 1. n°. 6170).

Sluiten