Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9. ■

Zij, die van de lessen gebruik wenschen te maken, geven hun verlangen schriftelijk te kennen aan het bestuur der school en nemen plaats in het studiejaar hun door dat bestuur aangewezen.

Zij zijn verplicht aan alle lessen deel te nemen, maar kunnen door het bestuur, op voorstel van den betrokken leeraar, van het onderwijs in een of meer vakken worden vrijgesteld.

Omtrent den overgang der leerlingen naar een hooger studiejaar wordt door de vergadering van leeraren beslist (1).

Leerlingen die niet geschikt worden bevonden om naar een hooger studiejaar over te gaan of na het doorloopen van het hoogste studiejaar niet voldoende gevorderd geoordeeld worden om met kans op gunstigen uitslag aan het examen voor de akte van hoofdonderwijzer (es) deel te nemen dan wel, daaraan deelnemende, niet slagen, worden door de vergadering van leeraren bij den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid voorgedragen voor verwijdering van de school, tenzij hun, indien zij overigens zich dit door vlijt waardig maken en voldoenden aanleg bezitten, door het bestuur, op voorstel der genoemde vergadering, wordt vergund nog één jaar het onderwijs in hetzelfde studiejaar te volgen (2).

In bijzondere gevallen kan op voordracht der meergenoemde vergadering de vorenbedoelde termijn door dien Departementschef nader met nog een jaar worden verlengd (3).

\

Artikel 9a (4).

Uiterlijk drie maanden na hunne toelating tot de school kunnen leerlingen, die blijken geven de lessen in het eerste studiejaar niet met vrucht kunnen volgen, op voorstel van de vergadering van leeraren, door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid voor den verderen duur van het schooljaar van de school verwijderd worden. Bij den aanvang van het volgende schooljaar komen zij opnieuw voor toelating in aanmerking, mits bij een door de leeraren ingesteld onderzoek blijke dat zij in staat zijn het onderwijs in het eerste studiejaar met vrucht bij te wonen.

Artikel 10.

Wanneer een leerling verhinderd is eene of meer lessen bij te wonen,

O Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § IV, van Gouv. besl. 27 Januari 1905 n°. 17 (Bijbl. n°. 6170).

(') Deze alinea is toegevoegd bij art. 1, § Y, van G-ouv. besl. 27 Januari 1905 n°. 17 (B ij bl. n°. 6170).

(3) Deze alinea is toegevoegd bij G-ouv. besl. 16 Juni 1907 n°. 1 (B ij b 1. n°. 6670).

C) Dit artikel is ingelascht bij art. 1, § YI, van G-ouv. besl. 27 Januari 1905 n°. 17 (B y b 1. n°. 6170).

Sluiten