Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt jaarlijks toegestaan eene som van ƒ 600 (1) ten behoeve der school te Batavia en van ƒ 500 (2) ten behoeve van die te S o er a b a j a.

Over deze gelden wordt zooveed noodig door den penningmeester beschikt op aanwijzing van het bestuur, dat na ommekomst van het jaar eene verantwoording aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid indient.

Artikel 14.

Het bestuur en de vergadering van leeraren correspondeeren met den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid over de hun opgedragen belangen, door tusschenkomst van den Inspecteur van het lager onderwijs der afdeeling, binnen welke de school gevestigd is.

Jaarlijks vóór 1 Februari dient elk bestuur een verslag der school over het afgeloopen jaar in aan den Directeur voornoemd, ingericht op de door dezen aangegeven wijze.

Leerplan voor de Normaalschool te Batavia.

Vastgesteld bij besl. Dir. O. E. N. 5 September 1905 W 14719.

Nederlandse he Taal- en Letterkunde.

I« Studiejaar: a. Taal. Behandeling van den enkelvoudigen en den samengestelden zin.

I. Lezen en letterkunde. Lezen van letterkundige producten. De stijl- en de dichtvormen.

jje n : Taal. De woordsoorten; de buiging; de betee-

kenis en het gebruik der buigingsvormen. jj[e ; Taal. Uitspraakleer en spelling. De woord¬

vorming.

IIe en IIIe „ : Letterkunde. Korte inleiding over de Middelnederlandsche letterkunde. Uitvoerige behandeling van hoofdpersonen en belangrijke letterkundige verschijnselen uit den lateren tijd.

In alle klassen: Maken van opstellen en paraphrases.

(l) Dit bedrag is verminderd bij Gouv. besl. 19 >Mei 1895 n°. 19 (BÜ bin°. 5114) tot f 570.— en bij Gouv. besl. 17 Juli 1905 n . 1 (Bijbl. n .6300)

C) Dit' bedrag is verminderd bij Gouv. besl. 19 ÏM1895> n°--19 (Bijbl. n°. 5114) tot f 475.— en bij Gouv. besl. 17 Juli 1905 n . 1 (Bij bl. n .6300) tot f 438.-.

Sluiten