Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst van leerboeken voor de Normaalschool te Batavia. Vastgesteld bij besl. Dir. O. E. N. 8 Maart 1907 W 4568.

Schrijver. j Titel. Studiejaar.

Nederlandsch.

De Groot, Leopold j ]s[e(jer]ancische Letterkunde I en II I II III

en Eykens. |

Den Hertog. De Nederlandsche taal, le deel 1 11 111

„ , 2e deel — II III

Duijser. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde — II III

Heringa. Nederlandsche Stijl I en II I — —

Vondel. Gijsbvecht (Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde: Terwey) I — —

Hooft. Granida (Zwolsche Herdrukken) I - -

Staring. Poëzie ( „ „ ) I ~ —

Rekenen:

Zernike. Inleiding tot de Algebra 1« deel I II III

L. Bij de Lev. Leerboek der Rekenkunde dl. I I

S. de Gast. „ „ t„ dl. I en II .. - II III

J. Vorenkamp. Practische theorie' I — —

n Evenredigheden en Worteltrekkingen... - II III S. de Gast. Het oplossen van rekenkunstige vraagstukken I II UI

Aardrijkskunde:

R. Schuiling. Onze Aarde I en II I II —

TTI — II -

n n TT

„ Neerlands Koloniën — J-1 —

De Gast en Tenj H j Aarde _ n III

Have. j

Beekman en , Schoolatlas der geheele Aarde I II III

Schuiling.

Geschiedenis:

J. M. Vos. Yan oude tijden tot heden I H III

Dr. de Boer. Leerboek der Algemeene Geschiedenis

deel I I — —

r Idem. idem. deel II. — II III

Van Gelder. Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indië - II III

Hettema. Historische Schoolatlas I II III

Kennis der Natuur.

P. H. Hevnen. Leerboek der Natuurkunde dl. I I - -

„ „ dl. II - II III

Dr. Z. Kamerling. Handleiding bij het Onderwijs in Dierkunde I I — —

Sluiten