Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theorie.

Tweede jaar: Projecties en doorsneden van de meest voorkomende meetkundige lichamen (gedurende drie maanden). Perspectief van rechte lijnen, platte vlakken en eenvoudige door platte vlakken begrensde meetkunstige lichamen.

Derde jaar: Voortzetting van het in de tweede klasse geleerde en toepassing er van bij het uit het hoofd en op het zwarte bord teekenen van eenvoudige voorwerpen xiit het dagelijksch leven. Behandeling van de geschiedenis en de methodiek van het teekenonderwjis. Oefeningen in het samenstellen van voor dat onderwijs geschikte vlakornamenten met meetkunstige of aan het plantenrijk ontleende motieven.

LESROOSTER.

Dagen. j Uren. | Eerste lesjaar. Tweede lesjaar. Derde lesjaar.

5—6 Handteekenen. Handteekenen. Handteekenen.

6—7 Nederlandsche Perspectief. Staatkundige en

taal. natuurkundige

Maandag. aardrijkskunde.

7—8 Practisch reke-Practisch reke¬

nen. nen.

5—6 Letterkunde. Letterkunde. Letterkunde.

6—7 Rekenen. Nederlaudsche Natuurkunde. Dinsdag. taal.

7—8 Rekenen. Nederlandsche

taal.

I 5—6 Geschiedenis. Natuurkunde. Perspectief. Woensdag. I 6-7 Natuurkunde. Geschiedenis. Opvoedkunde. | 7—8 Opvoedkunde.

5—6 Nederlandsche Staatkundige en Geschiedenis.

taal. natuurkundige

aardrijkskunde.

„ ... 6—7 Staatkundige en Plant- en dier- Rekenen.

vr^aag. natuurkundige kunde.

aardrijkskunde. 7—8 Plant- en dier¬

kunde.

5 — 6 Opvoedkunde. Wiskundige aard- Wiskundige aardrijkskunde (om rykskunde (om Zaterdag. de 14 dagen). de 14 dagen).

6—7 Plant- en dier¬

kunde.

Totaal lste klasse 10 uren 24e klasse 11'/, uur 3de klasse 11uur.

Sluiten