Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid de verdere deelneming aan de lessen worden ontzegd.

Artikel 15.

(1) De leerlingen betalen een schoolgeld van ƒ 5 per maand, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen bij 's Lands kas te Batavia.

(2) Wie bij de eerste les, die hij in eene maand bijwoont, de kwitantie van het over die maand betaald schoolgeld niet vertoond heeft aan een der onderwijzers, mag de lessen niet bijwonen totdat hij aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 16.

(1) Voor de aanschaffing van leermiddelen, van boeken en tijdschriften voor algemeen gebruik door de leerlingen en ter bestrijding der kosten van verlichting en voor verdere uitgaven wordt jaarlijks toegestaan eene som van ƒ 400.

(2) Over deze gelden wordt, op aanwijzing van den Inspecteur, zooveel noodig beschikt door het hoofd van den cursus, door wien na ommekomst van elk jaar eene verantwoording wordt ingediend aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

Artikel 17.

(1) Het hoofd van den cursus correspondeert met den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid over de belangen der inrichting, door tusschenkomst van den Inspecteur.

(2) Jaarlijks vóór 1 Februari dient het hoofd van den cursus, door tusschenkomst van den Inspecteur, aan genoemden Directeur een verslag in omtrent de inrichting over het afgeloopen jaar, ingericht op de door dien Directeur aangegeven wijze.

Toelating van meisjes tot den Normaalcursus te Batavia.

I. Miss. lste Gouv. Secr. 23 Juli 1903 ff 2427 aan Dir. O. E. N. (Bijbl. ff 5891).

Onder terugaanbieding der bijlagen van Uwe missive van 4 dezer ff 10920 heb ik de eer, op last van den Gouverneur-Generaal, UHEdG. mede te deelen, dat bij Zijne Excellentie geen bezwaar bestaat tegen de toelating tot den bij het besluit van 4 Maart 1902 ff 12 (Bijblad

Sluiten