Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 11 November 1869 ff 1 (Staatsblad 11? 94), te bepalen, dat alle gouvernements- en bijzondere onderwijzers, die voor middelbaar en inlandsch onderwijs daaronder begrepen, die met gunstigen uitslag examen afleggen in een der vakken voor uitgebreid lager- of voor middelbaar onderwijs, of in de beginselen der landmeetkunde, bedoeld bij art, 5 van Staatsblad 1872 ff 227, vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten, voor de reis van de plaats waar zij gevestigd zijn, naar die alwaar het examen wordt afgenomen.

Afschrift enz.

Voor alle personen die hoofd- of hulponderwijzersexamen doen.

Gouv. besl. 14 Juni 1876 ff 23 (Stbl. 1876 ff 149).

Gelezen de missive van den Minister van Koloniën van 11 April 1876, La. A1, ff 4/733;

Is goedgevonden en verstaan:

Krachtens machtiging des Konings, te bepalen:

?(. met uitbreiding van het besluit van 11 November 1869 ff 1 (Staatsblad ff 94), dat aan personen, die een voldoend examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid als hoofd- of als hulponderwijzer afleggen, worden toegekend reis- en verblijfkosten voor rekening van den lande van hunne woonplaats naar de plaats, die hun tot het afleggen van het examen is aangewezen, en terug; ö. dat deze regeling, alsmede het bepaalde bij het besluit van 7 Juni 1875 ff 13 (Staatsblad ff 138) van toepassing zijn op onderwijzeressen; en

c. dat de hier bedoelde partikuliere personen, na voldoend afgelegd examen, in dezelfde klasse van Gouvernements reizigers, bedoeld bij Staatsblad 1862 ff 153a, worden gerangschikt als de Gouvernements onderwijzers, met dien verstande dat partikulieren, in het bezit zijnde eener akte van bekwaamheid als hoofd- dan wel als hulponderwijzer, die in een der vakken voor uitgebreid lager- of voor middelbaar onderwijs, of in de beginselen der landmeetkunde, bedoeld bij art. 5 van Staatsblad 1872 ff 227, een voldoend examen afleggen, worden gerangschikt in de 3de klasse; terwijl zij, die geenerlei akte van bekwaamheid als onderwijzer bezitten, na voldoend afgelegd examen als hoofd- of hulponderwijzer, dan wel in een der vakken hierboven bedoeld, in de 4de klasse van Gouvernements reizigers worden gerangschikt.

Afschrift enz.

Sluiten