Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitzendingsvoorwaarden voor onderwijzers.

I. Kon. besl. 26 Januari 1884 ff 12 (S t b 1. 1884 ff 62a).

Wij WILLEM III enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Koloniën a. i. van den 15en Januari 1884, Letter A1, n? 13;

Overwegende dat de wet op het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad ff 127) wijziging noodig maakt van Ons besluit van 22 Februari 1865 ff 128 (Indisch Staatsblad ff 52), gewijzigd bij Ons besluit van 30 November 1870 II? 19 (Indisch Staatsblad 1871 ff 33); .

Hebben goedgevonden en verstaan met intrekking van Onze aangehaalde besluiten te bepalen als volgt:

Art. 1. Naar gelang der behoefte kunnen onderwijzers, die in N ederland of in Nederlandse h-I n d i ë de bevoegdheid tot het geven van schoolonderwijs hebben verkregen door den Minister van Koloniën ten behoeve van het openbaar onderwijs in Nederlandse h-I n d i ë ter beschikking van den Gouverneur-Generaal worden gesteld.

Art. 2. De ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gestelde •onderwijzers ontvangen, wanneer zij bestemd zijn om tot onderwijzers 2'k klasse te worden benoemd, ƒ 800.— als gratificatie voor uitrusting en ƒ 150.— 's maands als voorloopig traktement, en wanneer zij bestemd zijn om tot onderwijzers 3d<> klasse te worden benoemd, ƒ 500.— als gratificatie voor uitrusting en ƒ 100.— 's maands als voorloopig traktement (J).

De gratificatie voor uitrusting wordt in Nederland uitbetaald. Het voorloopig traktement gaat in met den dag van aankomst op Java en houdt op bij den ingang van het activiteitstraktement in I n d i ë.

Art. 3. De ter beschikking van den Gouverneur-Generaal te stellen •onderwijzers moeten zich schriftelijk verbinden om de gelden, die hun wegens gratificatie voor uitrusting zijn uitgekeerd en die voor hun overtocht naar Nederlandse h-I n d i ë volgens «de deswege bestaande bepalingen van gouvernementswege zijn voldaan, in 's lands kas terug te storten, ingeval zij niet binnen den hun aangewezen termijn naar Nederlandse h-I n d i ë vertrekken, dan wel binnen vijf jaren na hunne aankomst op Java uit 's lands dienst worden ontslagen om andere redenen clan wel bewezen ziels- of lichaamsgebreken.

Onze Minister van Koloniën enz.

(') Gewijzigd, zie Kon. besl. 21 Augustus 1907 n°. 65 (S t b 1. 1907 n° 349) volgende bladzijde.

Sluiten