Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oprichting van cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs te Madioen (') en Padang.

Gouv. besl. 15 Juni 1904 ff 5, zooals hél luidt ingevolge Gouv. besl. 25 Januari 1905 ff 6.

Gelet enz.;

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan :

^Eerstel ijk: Ten vervolge van het besluit van 19 Mei 1903 ff 5 (2), te bepalen dat bij het begin van het schooljaar 1904/1905, bij "ft ij ze van proef, aan elke der openbare lste Europeesche lagere scholen te Madioen (1) en Padang wordt verbonden een cursus °van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs.

Ten tweede: Te bepalen dat op de in artikel 1 van dit besluit bedoelde cursussen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs van toepassing zijn de bepalingen in het Europeesch Onderwijsreglement (Staatsblad 1894 II? 192, 1900 ff 277 en 1902 n°s. 5 en 341) en het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 11? 193 1898 II' 186 1900 nos. 147 en 279, 1901 II? 295, 1902 n°*. 6 en 342, 1903 II? 353 en 1904 ff 94), voor zoover deze niet in strijd zijn met den bijzonderen aard der cursussen of met de hieronder volgende voorschriften:

I. De cursussen sluiten aan bij de hoogste klasse, lste. afdeeling, der lagere scholen en bestaan uit twee klassen.

II. Op de cursussen wordt het onderwijs van de hoogste klassen der lagere school voortgezet en daarenboven onderwijs gegeven in algemeene geschiedenis, wiskunde (stel- en meetkunde), benevens Engelsch of Duitsch, ter beoordeeling van den Directeur van Onderwijs Eeredienst en Nijverheid. '

III. Aan de in artikel 1 van dit besluit genoemde scholen wordt liet hoofd, behalve door het aantal onderwijzers, volgens artikel 18 van het Onderwijsreglement, bijgestaan door óén onderwijzer der 3de klasse voor elke klasse van den cursus.

I\. Het hoofd der school geniet eene toelage van ƒ 25. (vijf en

twintig gulden) 's maands boven zijne bezoldiging.

De onderwijzers, aan wie het onderwijs in wiskunde, teekenen, Engelsch of Duitsch wordt opgedragen, genieten eene toelage van ƒ 15.— (vijftien gulden) 's maands voor één en van ƒ 25.— (vijf en twintig gulden) s maands voor twee of meer dier vakken, mits zij eene speciale akte van bekwaamheid voor het geven van onderwijs in het betrekkelijk vak of de betrekkelijke vakken bezitten.

(') By art 1 van Gouv. besl. 30 Juni 1909 n°. 11 is beDaald dat de cursus te Madioen geleidelik zal worden opgeheven, met dien verstande dat bij het einde van het schooljaar 1909-1910 geen nieuwe eerste klasse van dien cursus meer zal worden gevormd en dat na beëindiging van gezegd schooljaar de algeheele opheffing zal volgen.

() Blz. 193.

Sluiten