Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolgeld, zoomede van de sub III "bedoelde vergoeding voor schrijfbehoeften.

In dat geval wordt het bedrag dier vergoeding aan het hoofd der school door 's Lands kas uitbetaald.

Y. Het onderwijzend personeel van den cursus geniet' eene toelage, berekend naar den maatstaf van ƒ 10.— (tien gulden) per maand voor elk lesuur 's weeks.

Afschrift enz.

Sluiten