Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedragslijn der Regeering in zake het onderwijs aan Chineezen. Criterium voor de oprichting van HollandschChineesche scholen.

Circ. Dir. O. E. N. 24 November 1908 II! i7386 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

Door de Eegeering is de wensch uitgesproken dat de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur volledig zouden worden ingelicht met betrekking tot de door Haar in zake het onderwijs voor de Chineezen hier tê ltade aanvaarde gedragslijn.

In voldoening aan dat verlangen van den Landvoogd heb ik de eer het volgende te Uwer kennis te brengen.

In de verwachting dat een groot deel der Chineesche ingezetenen voor de onderwijsbehoefte hunner kinderen voldoende bevrediging zou kunnen vinden op de openbare Inlandsche lagere scholen, doch de mogelijkheid inziende dat met .toepassing van artikel 21 van het Inlandsch Schoolreglement (Staatsblad 1893 11' 128) aan de toelating van die kinderen tot bedoelde scholen belemmeringen in den weg zpuden gelegd kunnen worden, heeft de Eegeering bij het besluit van 18 April 1908 ïl; 13 (Staatsblad Il! 329) voor gemeld artikel de volgende nieuwe lezing vastgesteld:

„De scholen zijn bestemd voor kinderen van Inlanders en met dezen gelijkgestelden".

De Inlandsche scholen zijn nu dus voor alle Chineesche kinderen toegankelijk op volkomen dezelfde voorwaarden als voor toelating van Inlanders gelden, d. w. z. die der tweede klasse zonder eenige beperking, die der eerste_klasse met het ook voor Inlanders geldend voorbehoud dat zij meer in het bijzonder bestemd zijn voor kinderen van aanzienlijke of gegoede ouders.

Op een veertigtal der eerste-klasse-scholen is het Nederlandsch onder de leervakken opgenomen, terwijl het in de bedoeling ligt ten aanzien van de overige scholen van deze categorie dien maatregel eveneens te treffen, en wel zoo spoedig als de omstandigheden zulks zullen toelaten. Chineezen die voor hunne kinderen eenige kennis van onze taal wenschelijk of noodig achten, kunnen hen die op deze soort van scholen doen verwerven.

Zijn op de voren aangegeven wijze de belemmeringen voor het bezoeken van openbare Inlandsche scholen door kinderen van Chineezen geheel weggenomen, ook de toegang tot de openbare Europeesche lagere _ scholen is hun gemakkelijker gemaakt, in zooverre zij daar thans ingevolge de bij het Gouvernements besluit van 12 Januari 1908 11-19 (Staatsblad Il! 38) tot stand gekomen wijziging van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 11' 193), behoudens de uitzondering voortvloeiende uit artikel 22, alinea 2, juncto artikel 23 van gemeld reglement, zooals dit luidt ingevolge Staatsblad 1908 II' 312, hetzelfde schoolgeld betalen als voor Europeesche en geheel hetzelfde schoolgeld als voor Inlandsche leerlingen is vastgesteld.

Sluiten