Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl het origineel proces-verbaal van opneming binnen 14 dagen na het opmaken ter doorzending aan de Algemeene Rekenkamer aan dit Departement moet worden ingediend.

Beperking bij het aanvragen van leermiddelen.

Circ. Dir. O. E. N. 3 Maart 1905 IF 3975 aan de Enropeesche Schoolcommissiën.

Ter toelichting van artikel 2 van mijn besluit van heden Il? 3974, waarvan een extract wordt bijgevoegd, heb ik de eer Uwer Commissie het volgende mede te deelen.

De voortdurende toeneming gedurende de laatste jaren van de hoeveelheden leermiddelen welke worden aangevraagd ten behoeve van de openbare Europeesche lagere scholen en de daarmede samengaande verhooging der uitgaven heeft doen omzien naar een middel ter beperking, hetwelk is gevonden in eene gewijzigde inrichting der aanvragen, met de bedoeling eene juistere controle op de aanvragen te kunnen uitoefenen vooral ter bepaling of de aangevraagde hoeveelheden de werkelijke behoefte niet overtreffen.

Met het thans vastgesteld model dier aanvragen (Bijlage XVIII der Schoolinstructie) wordt bedoeld dat voortaan van elk artikel niet meer mag worden aangevraagd dan noodig is ter aanvulling van den in de school aanwezigen voorraad tot zoodanig aantal exemplaren als overeenkomt met het op de school ingeschreven aantal leerlingen waarvoor het bestemd is. Yoor eventueele mutatiën onder de leerlingen mogen die getallen met 20% worden verhoogd, zoodat de getallen-in de 3e kolom dier aanvragen die in de 2e kolom met niet meer dan 20% mogen overtreffen, tenzij laatstbedoelde getallen geen veelvouden van 5 zijn, in welk geval 1 exemplaar meer kan worden opgebracht.

Bij aanvraag van leermiddelen die op de school nog niet in gebruik zijn geweest, kan natuurlijk met geen restantvoorraad rekening worden gehouden.

Ter besparing van schrijfwerk is de specificatie der aan betalende leerlingen (en onderwijzerskinderen) verstrekte leermiddelen op de keerzijde der schoolrekeningen (Bijlage XVI der Instructie) vergemakkelijkt. Daarbij zat de meening voor, dat het voor eene behoorlijke inlichting der ouders niet bepaald noodzakelijk is, dat de titels der verstrekte boeken worden vermeld, maar dat eene aanduiding van de soort van elk boek voldoende te achten is om te kunnen nagaan welke leermiddelen aan hunne kinderen zijn verstrekt.

Ik verzoek Uwer Commissie dhfhoh™fn der onder Uw toezicht staande met het bovenstaande in kennis te willen stellen,

Sluiten