Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe het noodige aantal exemplaren van dit schrijven en van de bijlagen worden bijgevoegd.

Verminderde betaling van schoolgeld voor het tweede enz. kind uit eenzelfde gezin — Verstrekking van leermiddelen in bruikleen.

Circ. I)ir. O. E. N. 3 Mei 1905 II5 7418 aan de Europeesche Schoolcommissiën.

Ik heb de eer Uwer Oommissie aan te bieden een afdruk van liet Cïouvernements besluit van 26 Maart jl. ll; 21 en van mijne beschikking van heden n! 7417, benevens van elk der daarbij belioorende modellen en formulieren, alles handelende over wijzigingen van het Schoolreglement en van de Schoolinstructie.

Enkele van die wijzigingen vereischen eenige toelichting.

De thans vastgestelde lezing van artikel 21, alaiea 3, van het Schoolreglement veroorlooft verminderde betaling van schoolgeld voor het tweede enz. kind uit eenzelfde gezin ook als een of meer andere kinderen uit dat gezin elders eene openbare lagere s -hool bezoeken.

Om hierbij misbruiken te voorkomen zal de noodi»e controle moeten worden uitgeoefend op de volgende wijze. Wanneer een ouder of voogd bij aanvraag om toelating van een kind A tot eene openbare lagere school opgeeft dat een ouder kind B uit hetzelfde gezin reeds eene openbare lagere school bezoekt, wendt het hoofd der school waarvoor de aanvraag is gedaan zich tot het hoofd der d'io;- den ouder of voogd genoemde school, door B bezocht, met verzoek om bericht zoodra laatstgemeld kind op die school als leerling wordt afges ■ breven. ISTa ontvangst van dat bericht wordt het schoolgeld voor A herzien in overeenstemming met de bepalingen.

Die correspondentie kan onder dienstcouvcrt vrachtvrij geschieden en zal weinig moeite geven bij het gebruik van gedrukte formulieren als hierbij gevoegd en welke bij het Departement kunnen worden aangevraagd.

Ingevolge de (1).

Ten behoeve van —. der onder Uw toezicht staande

de hooiden

wo^ónexempiaar d circulaire bijgevoegd.

snholen worden de noodige exemplaren °

Regeling van de verstrekking der leermiddelen.

Circ. Dir. O. E. N. 7 Augustus 1907 II5 14G12 aan de Europeesche Schoolcommissiën (B ij b 1. 11: 6707).

(') Het^overige van deze circulaire heeft thans geon beteekenis meer.

Sluiten