Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen te verifieeren, doch verantwoordingen waren zij niet, moetende onder het woord verantwoording worden verstaan een aantooning zoo van hetgeen ontvangen als van hetgeen — in casu middels overstorting in 's Lands kas — uitgegeven is.

Het nieuwe register van leerlingen, waarvan ik voor het gemak bij de raadpleging daarvan het model (XII) deed bewerken en van toelichtende aanteekeningen voorzien, biedt het voordeel aan, dat, wanneer het geregeld wordt bijgehouden, het steeds in één oogopslag een beeld geeft van den stand van zaken op zeker tijdstip niet alleen, doch dat daaruit de loop van zaken gedurende een geheel schooljaar blijkt zonder dat het opslaan van andere registers of staten noodig is. Behalve een klassegewijze indeeling, is het tevens een register van debiteuren, blijken daaruit wijders alle mutatiën, en kan daarin mede aanteekening gehouden worden van de betalingen van schoolgeld en schoolgeld verhoogingen hetgeen een controle geeft op het register van achterstallige debiteuren.

Moest tot dusverre elk kwartaal een register der leerlingen worden ingezonden (model XII oud), in den vervolge zal kunnen worden volstaan met de indiening van een exemplaar van dit (nieuw) register na afloop van het eerste schooljaarkwartaal alleen, kunnende dit daarna met behulp van de overige aan dit Departement toe te zenden bescheiden ook hier worden bijgehouden, waardoor de hoofden der scholen zullen zijn ontlast van het geregeld ook ten behoeve van dit Departement opmaken van volledige kwartaalregisters.

In afwijking van de tot nog toe gevolgde praktijk zal de hierbedoelde geldelijke administratie rekening houden met het schooljaar instede van met het kalenderjaar, hetgeen meer rationeel voorkomt. Verreweg de meeste mutati_ën onder de leerlingen toch hebben plaats met ingang van het schooljaar en in verband daarmede zal ook de jaarlijksche bepaling van het verschuldigde schoolgeld in het begin daarvan plaats hebben. Het eerste kwartaal van het schooljaar zal dus voor scholen, _waarbij de nieuwe cursus een aanvang neemt in de maand Juli, samenvallen met het derde kwartaal van het kalenderjaar, en voor scholen, die beginnen in Juni, met do maanden Juni, Juli en Augustus. Als voorbeeld koos ik in het door mij opgemaakt model een school van de eerste soort (1).

Door een en ander zal echter, voor zooveel scholen betreft, in Juni aanvangende, het verband met de door tusschenkomst van dit Departement aan de Algemeene Eekenkamer in te dienen jaarrekening verbroken worden, in dien zin namelijk dat de examinatie daarvan niet zou kunnen worden verricht, dan na ontvangst van de verantwoording over het derde schooljaarkwartaal, dus op zijn vroegst in Maart of

O Met de nieuwe werkwijze zal met den aanvang van het thans aanstaande schooljaar 1909/10 moeten worden begonnen, dus bij scholen, waarvan het schooljaar aanvangt in Juni, met die maand en bij scholen waarvan het schooljaar begint in Juli, met de maand Juli.

Sluiten