Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lc'. Wanneer zij, die aan 'sLands inrichtingen van onderwijs onder genot eener vaste toelage verbonden zijn, door ziekte, binnenlandsch verlof of andere redenen, gedurende langer dan eene week belet worden hunne functiën te vervullen, staat de huil toegekende belooning stil van en met den dag, waarop de verhindering intrad, tot en met den dag vóór dien, waarop de functiën worden hervat; behalve voor zoover de verhindering samenvalt met de voor de inrichting vastgestelde vacantiën.

2°. In gevallen van verhindering als bij le bedoeld kan over het stilstaande bedrag der toelage worden beschikt tot belooning van heu^ die tijdelijk met het werk der afwezigen belast worden.

Afschrift enz.

II. Gouv. besl. 22 Maart 1904 11' 21 (B ij b 1. YV 6005):

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Te bepalen dat toelagen, toegekend aan personen die aan 'sLands inrichtingen van onderwijs verbonden zijn, bij het op- en aftreden van die personen, worden uitbetaald van en met den dag, waarop zij hunne functiën hebben aanvaard, tot en met den dag voorafgaande aan dien, waarop die functiën zijn neêrgelegd.

Extract enz.

Regelen voor het verleenen van binnenlandsche verloven aan onderwijzers.

Circ. Dir. O. E. N. 15 Januari 1890 ff 395 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur (Bijbl. n; 4543).

Met betrekking tot het verleenen van binnenlandsche verloven aan het onderwijzend personeel, geplaatst bij het gouvernements lager onderwijs voor Europeanen, zij het mij vergund, het volgende onder de aandacht van UHEdGestr. te brengen.

§ 1 Het algemeen karakter der voorschriften in het Beglerrieht, afgekondigd bij Staatsblad 1881 li5 174, bracht mede, dat bij hunne vaststelling niet speciaal gelet is kunnen worden op de gunstiger positie van het onderwijzend personeel boven andere ambtenaren, voor zoover betreft het genot der periodieke vacantiën.

Bij de toepassing van het Eeglement is het nochtans van belang daarop indachtig te zijn, en wel wegens de specifiek nadeelige gevolgen voor het onderwijs, wanneer een onderwijzer tusschentijds met binnenlandsch verlof gaat.

Sluiten