Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezerzijdsche circulaires van 15 Januari 1890 1*1' 395 (1) en 15 October 1901 11' 12815a (2) uitgesproken beginsel, dat de onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs zich gedurende de vacantie zonder verlof kunnen begeven waarheen zij willen, ook te doen gelden voor die dagen, waarop krachtens artikel 9 van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1908 n' 312) de school gesloten is.

Naar aanleiding daarvan heb ik de eer UHEdG. voor zooveel no.odig mede te deelen, dat het uiteraard in de bedoeling gelegen heeft do beoogde vrijheid van beweging in een periode, waarin reglementair vrijstelling van dienst is verleend, ook uit te strekken tot de in genoemd artikel bedoelde vrije dagen, zoodat de openbare onderwijzers, mits van het voornemen daartoe kennis gevende aan de betrokken Schoolcommissie, ook gedurende die dagen zonder verlof hun standplaats mogen verlaten.

Namiddagscholen.

Circ. Dir. O. E. X. 31 Juli 1890 II' 7358 aan de Europeesche Schoolcommissiën (B ij b 1. II' 4533).

§ 1. De lesuren aan de openbare lagere scholen zijn geregeld met het oog op de behoeften der leerlingen en de krachten van het onderwijzend personeel.

§ 2. Indien de onderwijzers en onderwijzeressen gedurende de schooluren met inspanning en opgewektheid werkzaam zijn, zich voor de lessen van den volgenden dag voorbereiden, het schriftelijk werk der leerlingen (buiten die uren) met zorg nazien en verder zich door lectuur en studie op de hoogte houden van hetgeen in de schoolwereld omgaat, dan hebben zij in allen deele aan hunne verplichtingen voldaan en blijft hun voldoende tijd voor rust en ontspanning.

§ 3. Met het oog hierop kan het houden van namiddagscholen in het algemeen geen aanbeveling verdienen.

§ 4. Als reden tot het openen dezer namiddagscholen wordt gewoonlijk opgegeven, dat het lager onderwijs niet zou aansluiten bij het middelbaar, een bezwaar, dat echter niet geheel kan worden toegegeven, dewijl binnen de grenzen van het leerplan, bijzonder aan eerste scholen, die aansluiting wel kan verkregen worden.

§ 5. Noodzakelijk moet de n'amiddagschool de belangstelling der leerlingen in het onderwijs der morgenuren doen verminderen en den geregelden gang verstoren.

§ 6. Bovendien geven bedoelde inrichtingen soms aanleiding tot indirecte pressie op de ouders, die, uit vrees voor het ten achter raken hunner kinderen, zich genoo.pt gevoelen, het vrij hooge schoolgeld, te betalen.

(') Bübl. n°. 4543, blz. 232. O Blz. 236.

Sluiten