Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij komt nog overlading der leerlingen, te groote beperking van hun vrijen tijd en daaruit voortvloeiend nadeel voor de gezondheid.

§ 7. Er kunnen echter omstandigheden zijn, dat eene namiddagschool aan eene werkelijk bestaande behoefte voldoet, in welk geval er geen bezwaar kan zijn, daarvoor de Gouvernementsschoolgebouwen ter beschikking te stellen.

§ 8. In den geest van het besluit van 1 Juni 1873 Il! 10 (Bijblad Il! 2703), komt het dan gewenscht voor, dat voor het gebruik der schoollokalen, leermiddelen enz. mijne machtiging verzocht wordt.

§ 9. Naar aanleiding van het vorenstaande en met het oog op de bestaande behoefte aan geleidelijken overgang van de lagere naar de middelbare scholen, verzoek ik Uwe commissie, de hoofden van de openbare eerste scholen, voor zooveel noodig, er toe te willen leiden, dat zij hun onderwijs door eene ruimere opvatting van het leerplan zoodanig inrichten, dat de le afdeeling der hoogste klasse aansluit bij de le klasse der Hoogere Burgerscholen, waarbij echter op den voorgrond dient te staan, naast het aanleeren van de vereischte kundigheden, de leerlingen tot zoodanigen graad van ontwikkeling te brengen, dat zij niet alleen in het toelatings-examen slagen, maar ook geschikt zijn om het middelbaar onderwijs te volgen.

§ 10. Terwijl ik het bovenstaande in Uwe ernstige aandacht aanbeveel, heb ik de eer Uwe Commissie te verzoeken, voortaan aanvragen om vergunning als bovenbedoeld, vergezeld van Uw advies bij mijn Departement voor te brengen.

Openhouden der betrekking van Inspecteur van het Europeesch lager onderwijs bij verlof naar Europa.

Gouv. besl. 5 April 1895 n; 30 (Stbl. 1895 II5 69).

Gelet op artikel 17 van het Reglement op het verleenen van verloven naar Europa aan Europeesche landsdienaren in Nederlandse h-I n d i ë (Staatsblad 1892 n! 235);

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstel ij k: Ten "vervolge van artikel 2 van het besluit van 11 September 1893 Il! 3 (Staatsblad n? 229) en van artikel 1 van het besluit van 30 December 1894 n! 3 (Staatsblad ïl! 287) te bepalen dat, bij verlof naar Europa van de titularissen voor niet langer dan één jaar, tijdelijk worden waargenomen de betrekking van:

Inspecteur van het lager onderwijs voor Europeanen;

Enz.

Sluiten