Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is eenige malen voorgekomen, dat door hoofden van openbare lagere scholen ten behoeve van de toelating van leerlingen hunner scholen tot de Pupillenschool te Gombong verklaringen werden afgegeven, waarin werd gecertificeerd, dat die leerlingen het onderwijs in de laagste afdeeling der middelste klasse eener openbare school met vrucht konden volsjen, terwijl zij na die toelating bleken den vereisch-

ten graad van ontwikkeling op verre na niet te hebben bereikt, netgeen storend werkte op den goeden gang van het onderwijs aan de

Pupillenschool.' _

Dit geeft mij aanleiding om Uwer Commissie te verzoeken de hooiden der onder Uw toezicht staande gemengde scholen er uitdrukkelijk op te willen wijzen, dat het afgeven van de hoogerbedoelde verklaringen niet als eene bloote formaliteit mag worden opgevat en dat geen verklaringen moeten, worden onderteekend, die niet inderdaad juist zijn.

Toelating van aspirant lnlandsche artsen en aspirant lnlandsche ambtenaren tot de openbare Eur. niet-eerste scholen.

I. Gouv. besl. 26 Juli 1900 ff 10 (B ij b 1. ff 5508).

Gelezen -enz.;

Gelet op de laatste alinea van artikel 14 van het Reglement op de openbare lagere scholen voor Europeanen in Nederlandse hI n d i ë (Staatsblad 1894 ff 193);

Is goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van de besluiten van 28 Augustus 1891 1T 11, 29 October 1893 ff 46, 15 Januari 1896 ff 8 (*) en 11 Augustus 1898 ff 2 (2) den Directeur van Onderwijs, Beredienst en Nijverheid te

machtigen: ,

a om met afwijking voor zooveel noodig van de eerste twee alinea s van artikel 14 en artikel 24 (3) van het bovengenoemd Reglement in Staatsblad 1894 ff 193, zooals het gewijzigd is bij Staatsblad 1898 ff 186, bij wijze van proef jaarlijks hoogstens 80 (t a ch 11 g) lnlandsche jongelieden, die den leeftijd van zes jaren hebben bereikt en dien van acht jaren niet hebben overschreden en die.hun verlangen te kennen geven om voor dokter-djawa te worden opgeleid, gratis te doen toelaten tot de openbare lagere scholen voor Europeanen in N e d e r 1 a n d s c h-I n d i ë, met uitzondering nochtans van de scholen, bedoeld in de laatste alinea van artikel io van het Reglement op het lager onderwijs voor Europeanen m Nederlandseh-Indië (Staatsblad 1894 ff 192), en wel met

(') Zie circulaire üir. O. E. N. in Bijblad n°. 5131.

(2I Bijblad n°. 5320.

(3) Thans to lezen 21 en 22.

Sluiten