Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband hiermede zal de eerstvolgende toelating van adspirant Inlandsche ambtenaren tot de Openbare Europeesche lagere scholen moeten plaats hebben bij den aanvang van het schooljaar 1909/1910.

Aanhouden van leerlingen in de school.

I. Circ. Dir. O. E. N". 18 September 1900 11? 12244 aan de Europeesche Schoolcommissiën.

Op sommige plaatsen moeten kinderen, wier ouders of voogden veraf wonen, om de school te bereiken gebruik maken van slechts enkele malen per dag loopende spoor- of tramwegen. Dit kan tengevolge hebben dat b. v. de leerlingen, wier leertijd reeds om 11 uur eindigt, eenigen tijd moeten wachten alvorens zij naar huis kunnen terugkeeren.

Daar de school de aangewezen plaats is, waar dergelijke kinderen het vertrek van hun vervoermiddel moeten afwachten, indien daarvoor bij bevriende familiën geen gelegenheid is, ligt het op den weg van het onderwijzend personeel om bedoelde kinderen in een der schoollokalen te doen verwijlen en hun aan te wijzen hoe zij zich inmiddels moeten bezighouden.

Ik heb de eer Uwer Commissie te verzoeken de ter plaatse bescheiden onderwijzers hiermede in kennis te stellen.

II. Circ. Dir. O. E. N. 13 Maart 1902 II? 44G4 aan de Europeesche Schoolcommissiën.

Ik heb de eer Uwe Commissie uit te noodigen — hoofd der onder

6 den hoofden """ei

Uw toezicht staande g°h°°en te willen verzoeken om, wanneer het bij het uitgaan der school hard regent de kinderen, wier schooltijd om elf uur verstreken is en die niet afgehaald worden, in de school aan te houden totdat het weder droog is, en de kinderen, die om één uur de school verlaten, nog eenige oogenblikken aan te houden, indien het zich laat aanzien dat het spoedig droog zal zijn, doch in elk geval totdat de zwaarste regen voorbij is.

Indien het te voorzien is dat, door de school enkele minuten vóór één uur te sluiten, de leerlingen gelegenheid hebben om vóór het doorkomen eener dreigende regenbui te huis te komen, dan zal het hoofd der school vrijheid hebben zulks te doen.

Sluiten