Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschikbaarstelling van de schoolbibliotheken voor niet leerlingen

der scholen.

Circ. Dir. O. E. N. 15 Mei 1902 11? 9578 aan de Europeesche Schoolcommissiën.

Daartoe door de Regeering gemachtigd, heb ik de eer Uwer Commissie te verzoeken ter kennis van der onder Uw toezlcM staande openbare lagere te hrengen, dat door hen aan personen,, niet als leerling bij J-°SïSïïr ingeschreven, boeken uit de schoolbibliotheek mogen worden te leen gegeven mits gezorgd worde dat de leerlingen der school er geen schade door lijden.

Voor de schoolbibliotheek geen bijdragen te vragen van de ouders der leerlingen

Circ. Dir. O. E. N. 11 April 1903 ff 5951 aan de Europeesche Schoolcommissiën.

Naar ik verneem, worden door de hoofden van sommige openbare lagere scholen aan de ouders der leerlingen bijdragen in geld gevraagd ten behoeve van de uitbreiding der schoolbibliotheek, omdat men de fondsen, welke krachtens artikel 11 van het Schoolreglement, zooals dat luidt ingevolge Staatsblad 1900 II? 147, voor die bibliotheek van G-ouvernementswege jaarlijks worden beschikbaar gesteld, ontoereikend oordeelt. ' .

Zulke vermeerdering der bibliotheekgelden acht ik ongewensclit. Zoolang niet blijkt dat algemeen een bedrag van ƒ 0.50 sjaars per leerling van de hoogste en middelste klasse ontoereikend is bevonden om de°reeds vele jaren op bijna alle scholen bestaande schoolbibliotheek te onderhouden en op bescheiden voet geleidelijk uit te breiden en dat is tot dusver niet gebleken —, behoort men met de

jaarlijks toegestane sommen te volstaan.

Ik heb de eer, Uwer Commissie te verzoeken, het bovenstaande ter

kennis te brengen van doofden der onder Uw toezicht staande

school 7oovpr oi) - die school — bijdragen voor

scholen VOOr zoover op een of meer öier scholen

de schoolbibliotheek zijn gevraagd aan ouders of voogden der leer-

lingen, erop te willen toezien dat daarmede met worde voortgegaan.

Sluiten