Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog is gedrongen, in welk geval van olie moet worden gebruik gemaakt.

Vreemde lichamen in het oor.

Alleen als het vreemde lichaam gemakkelijk te bereiken is, mag het verwijderd worden.

Pogingen om diep in den gehoorgang geraakte voorwerpen te voorschijn te brengen moeten nagelaten worden, daar het trommelvlies daarbij zou kunnen worden beschadigd.

Zijn insecten in den gehoorgang binnengedrongen, dan giete men daarin olie, welke eenigen tijd in het oor gehouden moet worden. (Hoofd op zijde met het aangedane oor naar boven).

Schoolspaarbanktfn.

I. Gouv. besi. 7 Mei 1905 11? 36 (B ij b 1. II? 6232).

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Te bepalen dat de hóófden der daartoe door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid aan te wijzen opeubare scholen van Europeesch en van lnlandsch onderwijs belast zijn met het beheer der door de leerlingen op die scholen bespaarde golden en in verband daarmede met de inontvangstneming en belegging dier gelden volgens daarvoor door dien Directeur te geven voorschriften.

Ten tweede: Den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te machtigen tot kostelooze verstrekking, zoowel ten behoeve van de hoofden als van de leerlingen der in artikel 1 van dit besluit bedoelde scholen, van de gedrukten benoodigd voor het geregeld beheer der door die leerlingen in de school bespaarde gelden.

Afschrift enz.

II. Circ. Dir. O. E. N. 7 Juni 1905 Il? 9401 aan de Europeesche «n Inlandsche Schoolcommissiën (Bijbl. 11- 6379).

Ik heb de eer Uwer commissie aan te bieden een afdruk van het Gouvernements-besluit van 7 Mei jl. ff 36 ('), ingevolge hetwelk op de openbare Europeesche en Inlandsche scholen die daarvoor in aan-

(') Bijbl. n°. 6232 (hierboven afgedrukt).

Sluiten