Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abonnementskaarten op de Staatsspoorwegen voor schoolbezoek op Java.

Gouv. besl. 6 December 1905 W 34 (B ij b 1. II' 6391).

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van het besluit van 18 Februari 1904 1T 26 „(Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië W 5982), te bepalen, dat het bij het besluit van 12 November 1892 24 (Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië W 4971) vastgesteld, 'en bij het besluit van 20 December 1902 li5 45 (Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië n! 5829) gewijzigd en aangevuld tarief ïl- VIII SS voor maandelijke abonnementskaarten voor schoolbezoek, wordt gelezen als volgt:

Voor kinderen en jongelieden beneden den leeftijd van 19 jaren, die van de Staatsspoorwegen op Java gebruik moeten maken voor het ontvangen van onderwijs (godsdienst-onderwijs daaronder begrepen), zullen maandelijksche abonnementskaarten verkrijgbaar zijn voor het vervoer in de 2de en 3de klasse compartimenten van bepaalde treinen op een bepaald traject, ook geldig op Zon- en feestdagen, tegen prijzen respectievelijk van ƒ 4 (vier gulden) en ƒ 1 (een gulden);

met dien verstande:

dat de houders der vorenbedoelde abonnementskaarten der 2üe Mass, zoo hiertoe uit hoofde van de treinformatie noodzakelijkheid bestaat en er tot overgang in de lste klasse geene gelegenheid is, verplicht zijn genoegen te nemen met hun vervoer in de 3de klasse;

dat, zoodra de hierbedoelde kaarten, als plaatsbewijs dienst doende, in andere handen worden bevonden dan in die van den op de kaart vermelden houder, op andere trajecten of in andere treinen of rijtuigen dan op de kaart zijn vermeld, zij, zonder aanspraak op eenige vergoeding, ingenomen en ongeldig worden verklaard;

dat de kaarten geen aanspraak geven op vrij vervoer van bagage, en de houders dier kaarten ook geen bagage tegen betaling mogen mede nemen;

dat de kaarten, zonder eenige aanspraak op vergoeding, ingenomen en ongeldig worden verklaard, wanneer blijkt, dat de houders in het bezit zijn van andere colli dan schoolbehoeften of voedingsmiddelen voor eigen gebruik of van emballage, die voor die voedingsmiddelen op de heenreis heeft gediend.

Extract enz.

Sluiten