Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd besluit bedoelde Kegeeringstelegrammen ook kunnen worden verzonden door de inspecteerende ambtenaren van het Europeesch «n het Tnlandsch onderwijs.

Extract enz.

Uitreiking van een schriftelijk bewijs bij aanneming en ontsiag van schoolbedienden.

Circ. Dir. O. E. N. 15 Juni 1907 ff 11103 van de Europeesehe Schooleommissiën.

Naar aanleiding van de wijziging bij Staatsblad 1905 ff 527 van het Pensioenreglement in Staatsblad 1887 ff 192 en 1891 Il! 208, waardoor ook aan Inlandsche landsdienaren, die een vaste maandelijk«che bezoldiging van minder dan ƒ 20 genieten na 30-jarigen dienst recht en in sommige andere gevallen aanspraak op pensioen is toegekend, heb ik de eer Uw Commissie te verzoeken te willen zorg dragen, dat voortaan bij aanneming van een schoolbediende, alsmede bij diens ontslag, door het betrokken Hoofd der school aan hem een schriftelijk bewijs dienaangaande worde uitgereikt, opdat later bij ■een aanvrage om pensioen geen moeilijkheden zich zullen voordoen voor zooveel betreft de berekening van den diensttijd.

Wering van de school van aan lepra lijdende kinderen.

Circ. Dir. O. E. N. 7 April 1908 ff 5939 aan de Schoolcommissiën <Bijbl. ff 6853).

In de overwegingen van het Gouvernementsbesluit van 29 September 1865 11? 11 (Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië ff 1715) werd op grond van de daar bedoelde medische adviezen aangenomen dat lepra niet als besmettelijk moest worden beschouwd. Hiervan is de Begeering echter teruggekomen: bij artikel 2 van het Gouvernementsbesluit van 23 October 1907 ff 40 zijn de Hoofden van gewestelijk bestuur uitgenoodigd in ruimen kring bekend te maken, dat ■de lepra vvèl een besmettelijke ziekte is.

Aan kinderen, lijdende aan lepra, moet dus voortaan krachtens artikel 11, alinea I, letter a, van het Europeesch Onderwijsreglement (Staatsblad 1894 ff 192) en artikel 24, alinea 1, letter a, van het Inlandsch Onderwijsreglement (Staatsblad 1893 ff 128) de toegang tot •de lagere scholen worden ontzegd.

De vraag is gesteld of ook kinderen, die met een lepralijder samenwonen, moeten worden geacht lepra te kunnen overbrengen en derhalve nadeelig voor anderen kunnen zijn. Bij bevestigend antwoord op

Sluiten