Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2.

De subsidiën bedragen:

a. ƒ 50 'smaands voor het hoofd der school;

b. ƒ 15 's maands per persoon voor de helft, of, bij een oneven getal, voor de grootste helft der helpsters, wier bijstand volgens artikel 1, alinea 2 snb c, verplicht is;

c. ƒ 10 's maands per persoon voor de andere helft dier helpsters.

Artikel 3.

(1) Wanneer aan eene gesubsidieerde of voor subsidiëering in aanmerking komende school, als in artikel 1 bedpeld, een afzonderlijke cursus voor kinderen van Inlanders en met dezen gelijkgestelden verbonden is, in dier voege dat dezen op andere uren, dan de Europeesche leerlingen onderwijs ontvangen, dan kunnen, mits — ter beoordeeling van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid — geen hoog schoolgeld geheven wordt, de bij artikel 2 vermelde subsidiebedragen voor het hoofd en voor elke der helpsters, die naar den maatstaf in artikel 1, alinea 2 sub c, aangegeven, in verhouding tot het aantal leerlingen van den afzonderlijken cursus het hoofd der school moeten bijstaan, met de helft worden verhoogd.

(2) Zijn naar voormelden maatstaf meer helpsters voor den afzonderlijken cursus noodig dan voor de Europeesche leerlingen der school, dan wordt voor iedere der helpsters boven laatstbedoeld getal subsidie verleend op den voet van artikel 2 sub c.

(3) Worden tot den afzonderlijken cursus voor Inlanders leerlingen kosteloos toegelaten, dan tellen dezen mede bij de berekening van het aantal verplichte helpsters.

Artikel 4.

Subsidie wordt niet verleend, dan wel reeds verleend zijnde, ingetrokken :

a. wanneer de school niet of niet meer voldoet aan de in artikel 1,

alinea 2, gestelde voorwaarden;

I). wanneer bij vacature in het volgens artikel 1, alinea 2 sub c, als minimum vereischt onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding door de benoemde een langere tijd verloopt dan, wat het hoofd der school betreft, van zes maanden, wat de helpsters betreft, van vier maanden.

Artikel 5.

(1) Wanneer eene gesubsidiëerde school van voorbereidingsonderwijs staat onder het bestuur van eene instelling of vereeniging, is

Sluiten