Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-dat bestuur en anders het hoofd der school verplicht, aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid en den betrokken^ Inspecteur van het Europeesch lager onderwijs mondeling en schriftelijk alle verlangde inlichtingen te geven omtrent de school en hare leerlingen, het'daar gegeven onderwijs, het onderwijzend personeel en de geldmiddelen en zulks op straffe van verbeurte der subsidie.

(2) Het hoofd der school is verplicht den voormelden Inspecteur te allen tijde toegang tot de school te verleenen.

Vragenlijst over te leggen bij verzoeken om toekenning van subsidie voor Fröbelscholen.

Circ. Dir. O. E. N. 28 Februari 1908 II' 3287 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur (B ij b 1. n; 6850).

In de ingediende verzoekschriften, strekkende ter erlanging van subsidie voor scholen van voorbereidingsonderwijs, worden niet steeds alle gegevens verstrekt, die noodig zijn ter beoordeeling van de vraag, of de scholen voldoen aan de eischen bij de Eegelen in Bijblad ff 6633 voor verkrijging van subsidie gesteld.

Hierdoor wordt vaak vertraging veroorzaakt in het afdoen dier aanvragen, omdat de desbetreffende rekesten eerst ter aanvulling met de bedoelde gegevens moeten worden teruggezonden.

Om die vertraging te vermijden heb ik een lijst met vragen doen samenstellen, welke lijst, na door de aanvragers nauwkeurig te zijn ingevuld, overgelegd dient te worden bij het op een zegel van ƒ 1,50 geschreven rekest ter erlanging van eene subsidie voor een school van voorbereidingsonderwijs.

De aanvragen zijn zoodanig gesteld, dat met een juiste beantwoording duidelijk wordt aangetoond of de school voor welke subsidie gevraagd wordt geheel aan de gestelde voorwaarden voldoet en mitsdien voor eene tegemoetkoming uit 'sLands kas in aanmerking komt.

Ik heb de eer UHEdG. te verzoeken erop te willen doen toezien, dat ingediende verzoekschriften, strekkende ter erlanging van subsidie voor fröbelscholen, steeds vergezeld gaan van een ingevulde vragenlijst

als bovenbedoeld. _ .

Eenige exemplaren van de vragenlijst worden hierbij gevoegd ter toezending aan de besturen van eventueel in Uw gewest gevestigde of nog te ontstane vereenigingen, die zich het geven van fröbelonderwijs ten doel stellen en aan de Hoofden van fröbelscholen, welke met van eene vereeniging als vorenbedoeld uitgaan.

Sluiten