Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Is aan de school een afzonderlijke cursus voor kinderen van Inlander.' en met dezen gelijkges tel den verbonden?

10. Ontvangt die categorie van kinderen onderwijs op andere uren dan de Europeesche leerlingen?

11. Hoeveel schoolgeld wordt van de kinderen van den afzonderlijken cursus geheven?

12. Hoeveel bedraagt het aantal te goeder trouw ingeschreven leerlingen van den afzonderlijken cursus?

De vragen aldus naar waarheid beantwoord. De Subsidieaanvrager (aanvraagster),

Subsidieering van Europeesche lagere scholen.

Ürd. 15 April 1909 (S t b 1. 1909 n? 238) (*).

IX NAAM enz. (gewoon hoofd).

Dat Hij, het wenschelijk achtende de bestaande Regelen voor de toekenning van subsidiën uit 's Lands kas aan particuliere Europeesche lagere scholen door andere te vervangen;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

DePi van E' is samengesteld een werkje, getiteld „Inlichtingen, wenken en voorschriften betreffende de regelen voor de va?a ?ubsidi«n, «it 's Lands kas aan particuliere Europeesche lagerescholen(S t a at s b 1 a d 1909 n". 238)", welke by 's Lands depót van leeimiddelen te Weltevreden verkrijgbaar zijn gesteld tegen f 0 60 per

kurmpr^wi' m h -+ m ^ we^kj0 opgenomen modellen A en D t/m H

™elk

Sluiten