Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fransche vertaling l) raadpleegde, heeft haar taak consciëntieus 2) opgevat en loffelijk ten einde gebracht. Zich zoo nauw mogelijk aan Calvijns woorden en zinsbouw houdende, heeft zij zich tevens beijverd eetie vloeiende vertaling te leveren, die zich aangenaam lezen laat. Hiervoor heeft zij aanspraak op een woord van ivaardeering.

Vinde dan ook deze overzetting een goed onthaal! Worde zij veel gebruikt! Bevordere zij de kennis der Schrift! En brenge zij van den Vader der lichten een zegen voor hoofd en hart en leven !

Schriftstudie mag niet verwaarloosd worden. Een volk, dat leeft dicht bij het Woord, is een volk dat staal heeft in het bloed, dat kracht heeft tot verweer, dat moed houdt ook bij teleurstelling, dat de banier des Evangelies alom doet wapperen, en openbaar maakt den reuk der kennisse van dien Heiland, uit wiens mond alleen de woorden des eeuwigen levens worden opgevangen !

Kampen, 10 November 1905. A. G. Honig.

(V Lef ons et Expositions familieres de Jehan Caluin sur les duuze petis 1 'rophetes. 1 raduites du Latin en Francois. A Geneve. De l'imprimerie de Thomas Courteau. MDLXV.

2) Eene zeldzame proeve hiervan legt af de noot op blz. 165. Het ontging der vertaalster niet. dat Calvijn zich hier of verschreven of onduidelijk uitgedrukt heeft. Zoo wendde zij zich tot neen voornaam deskundige" met de vraag, wat de schrijver blijkbaar bedoelde te zeggen.

Sluiten