Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen wij verwarring te weeg in alle orde, daar zij, die voor andeie plaatsen bestemd zijn, zich moeten wijden aan hen tot wie zij, door de roeping des Heeren, gezonden zijn.

Wij Zien dus, aan wie dat geheele boek van Hoséa behoort namelijk aan het koninkrijk van Israël.

„Waj de Pieten betreft, het is, gelijk wij meermalen g zegd hebben, waar van hen allen, dat zij de uitleggers waren van de wet. En de hoofdinhoud der wet is Gods bedoeling om het volk, dat Hij heeft aangenomen, door Zijne eigene macht

en gezag te regeeren. Maar de wet bestaat uit twee deelen - eene belofte der zaligheid en het eeuwige leven, en een regel voor een godvruchtig en heilig bestaan. Daaraan is een derde deel toegevoegd, - n.1. dat de menschen, die niet beantwoorden aan hunne roeping, door bedreiging en bestraffing tot de vreeze Gods teruggebracht moeten worden. Verder leeren de profeten ons nog wat de wet geboden heeft ten opzichte

ZD i• M wa.re fD zulvere aanbidding van God en ten opzichte der liefde, kortom : zij onderrichten het volk in een heilig en godvruchtig leven, en daarna bieden zij hun de gunst des Heeren aan. En daar er nu geene hoop is om met God verzoend te worden, behalve door een' Middelaar, stellen zij hun immer den Messias voor, dien de Heere lang te voren beloofd had.

Aangaande nu het derde deel, dat bedreigingen en bestrafingen bevat, dit was het bijzonder terrein van de profeten : want zij wijzen tijden aan, en kondigen het een of ander oordeel

een'tiS» ' li? zal " s,rafï'en op die wijze, en op zulk tijd En dan dagen de profeten de menschen niet bloot voor Gods rechterstoel, zij duiden ook in bijzonderheden de soort van straf aan, en evenzoo verkondigen zij in hunne profetieen des Heeren genade en Zijne verlossing. Doch dit wil ik hier slechts even aanstippen, want het zal beter zijn later bij ieder punt stil te staan.

• Ik ^kekr-jDU t6rUg t0t Hoséa- Ik zeide, dat zijne bediening inzonderheid het koninkrijk van Israël aanging; want in ziin'

ij was geheel de aanbidding Gods aldaar verontreinigd, en

dit bederf was niet slechts sedert kort begonnen; maar zii

hielden zoo hardnekkig vast aan hun bijgeloof, dat er geene

hoop meer was op bekeering. Wij weten, dat zoodra Jerobéam

de tien stammen van hunne trouw aan Rehabéam, den zoon

van balomo, had afgekeerd, een valsche godsdienst ingevoerd

werd, en Jerobeam scheen die kunstgreep met slim overleg te

hebben uitgevoerd, opdat het volk niet tot het huis van David

zou terugkeeren, doch hiermede heeft hij over zich zeiven en

over het gansche volk de wrake Gods gebracht. Zii, die na

hem kwamen, volgden hem nu in die goddeloosheid. Toen

nu die boosheid onverdraaglijk was geworden, besloot God

Sluiten