Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne kracht ten toon te spreiden, en op gevoelige wijze Zijn misnoegen te doen blijken, opdat het volk zich ten laatste zou bekeeren. Daarom werd op Gods bevel Jehu tot koning over Israël gezalfd, opdat hij het gansche geslacht van Achab zou uitroeien ; maar ook hij verviel weldra tot dezelfde afgoderij. Hij heeft het oordeel Gods uitgevoerd; hij wendde grooten ijver voor; maar het duurde niet, lang of zijne geveinsdheid werd openbaar, want hij omhelsde den valschen godsdienst, en die hem opvolgden waren niet beter, tot op den tijd van Jerobéam toe, onder wien Hoséa heeft geprofeteerd. Doch hiervan zullen wij spreken bij de beschouwing van het opschrift van het boek.

Sluiten