Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmatigende, kwamen zij tot de gevolgtrekking, dat zy onmogelijk konden omkomen, want God zou niet ontrouw zijn aan Zijne beloften. „Hoe ! God heeft beloofd, dat Zijne Kerk tot in eeuwigheid zijn zou : wij zijn Zijne Kerk, dus ook veilig, want God kan zich zeiven met verloochenen . Maar zii vergisten zich in hunne vooronderstelling; want zij hebben zich ten onrechte den titel van Kerk toegeëigend, maar m werkelijkheid waren zij van God vervreemd. Wij zien heden ten dage de Papisten gezwollen van dezen hoogmoed. Om al hunne dwal ineen te verontschuldigen, houden zij ons dit schild voor Christus heeft beloofd, dat Hij met de Zijnen zijn zou tot aan het einde

der wereld. Kan de Bruidegom Zijne Kerk verlaten. de Zone Gods, die de eeuwige Waarheid is des Vaders, a

in Zijne trouw?" Op prachtige, verhevene wijze roemen de

Papisten de getrouwheid van Christus, ten einde binden aan henzelven, maar terzelfder tijd bedenken zij niet dat zij verbondsbrekers zijnj zij bedenken met, dat zij zeer blijkbaar de vijanden Gods zijn ; zij bedenken niet, dat zj

zich van Hem hebben gescheiden.

Daarom zegt de profeet, ziende, dat hij te doen, had me hoovaardige menschen, die gewoon zijn de gerechtigheid Go aan te klagen : Het getal der kinderen lsraels zal zijn als het Zd der zei, dat wil zeggen: „Als

zal toch deze belofte, gegeven aan Abraham, stand houden .

Beschouw de sterren des hemels, tel het zand der zee, indie gii kun?Too zal uw zaad zijn"". Wij weten, dat telkenmale wanneer'de profeten het volk streng bestraften enverwoesUng aankondigden, dit hun altijd tegengeworpen werd "Hoe . kan de Heere ons verderven ? Wat zou er dan worden van Zijne belofte • Uw zaad zal wezen als de sterren des hemels en als het zand, dat aan den oever der zee is?" Daarom brengt de profeet hier dit ijdel vertrouwen, waarmede de geveinsden zich tegen alle bedreigingen staande houden tot zwijgen zeggende ,Hoewel God u kan afsnijden, zal Hij toch trouw blijven aan de belofte, dat Abrahams zaad ontelbaar zal zijn, ge ij

ZaVoorzeker°erken" t ïfde profeet hier aar, de geloovigen

Sgefin* hef £ tS Taren t^ven. Hoewel het geheele lichaam had gerebelleerd, had God zich toch,,gelij^ tof Flia eezegd werd, nog eenig zaad behouden. p

S, dïï niTt gezind, óm & geloovigen, die onder dat verloren volk waren overgebleven, zonder hoop op verlos ing te laten maar terzelfder tijd had hij, gchjkwi] reeds f

on de geveinsden. Wij zien nu de bedoeling van den pioteet, Int hf S; dat de Jvrake, waarvan hij gesproken had, komen

Sluiten