Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb haar niet verkocht aan Mijne schuldeischers, gelijk uwe vaders plachten te doen met hunne kinderen, als zij schulden hadden". Kortom de Heere toont hier, dat de Joden er om te laken waren, dat zij met hunne moeder verstooten zijn geworden. Zoo zegt Hij ook in deze plaats: Twüt, twist tegen ulieder moeder; hetgeen beteeken t: //Uw twist geldt Mij niet"; en door de herhaling toont Hij, hoe ingeworteld hunne verkeerdheid was, want zij hielden nooit op tegen God te roepen, Nu zien wij de werkelijke bedoeling van den profeet.

IJdel is dus de redeneering van hen, die zeggen, dat de moeder door hare kinderen veroordeeld moest worden, want, als zij tot hun vorig geloof bekeerd zullen zijn, zoo moeten zij dan ook de Synagoge veroordeelen. Dit was geenszins de bedoeling van den profeet, integendeel, hij brengt tegen de Israëlieten de beschuldiging in, dat zij verstooten werden wegens het schandelijk gedrag hunner moeder, en niet langer werden geacht Gods kinderen te zijn. Want hier moet vastgehouden worden aan de vergelijking tusschen man en vrouw; en dan zijn de kinderen als het ware, in het midden geplaatst. Als dus de moeder weggezonden wordt, zeggen de kinderen met veiontwaardiging, dat de vader te onmenschelijk is geweest, zoo hij werkelijk eigenwillig van zijn vrouw is gescheiden ; maar als eene vrouw ontrouw wordt aan haren man, ot zich aan een schandelijk gedrag overgeeft, dan is de man vrij van alle blaam , en de kinderen hebben geene reden om zich over hem te beklagen ; want hij is verplicht op die wijze een schaamtelooze vrouw te straffen. God toont alzoo, dat de Israelieten rechtvaardiglijk werden verworpen, en dat de schuld hunner verwerping rust op het gansche geslacht van Abraham ; maar dat Hem geenerlei schuld kon aangewreven worden.

En dit wordt er als bewijs bijgevoegd : Laat ze dan hare hoererijen van haar aangezicht, en hare overspelerijen van tusschen hare borsten wegdoen. Door te zeggen : Laat ze dan hare hoererijen wegdoen, (want de koppelletter "] vau moet als gevolgtrekking aanduidend beschouwd worden) bevestigt de profeet wat ik zooeven gezegd heb, namelijk dat God bij Zijne trouw is gebleven, maar dat het volk verdorven is geworden, en dat de oorzaak der scheiding daarin lag, dat de Israelieten met hadden volhard in de gehoorzaamheid des geloots, gelijk zij hadden behooren te doen. Daarom zegt God : Laat ze hare hoererijen wegdoen. Maar de uitdrukking: Laat ze wegdoen van haar aangezicht en van hare borsten, schijnt wel vreemd ; en wat beteekent zij . Immers bedrijven vrouwen noch door haar aangezicht noch door hare borsten hoererijen. Blijkbaar zinspeelt de profeet op den hoerachtigen tooi, want de hoeren plegen zich traai op te schikken om de mannen daarmede te lokken ; zij blankettcu zich

Sluiten