Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barmhartigheden ten toon. De profeet zou dit wel in één enkel woord hebben kunnen uitdrukken; maar hij voegt barmhartigheden bij goedertierenheid. Het volk was voorwaar als verzonken in zulk een' diepen afgrond, dat op wederherstelling nauwelijks gehoopt kon worden ; vandaar dat het woord vriendelijkheid, of goedertierenheid nauwelijks volstaan zou hebben om hun geest op te heffen, indien het woord barmhartigheden er niet om den wille der bevestiging bijgevoegd was.

Nu voegt hij er bij : in getrouwheid, en ik twijfel niet, of door getrouwheid moet die vastheid verstaan worden, waarvan ik heb gesproken ; want de redeneering van sommigen over deze uitdrukking is al te gezocht, als zij er deze uitlegging aan geven : ,/Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof", dat is, door het Evangelie, want wij nemen Gods vrije beloften aan, en aldus wordt het verbond, dat de Heere maakt, bekrachtigd. Ik verklaar dit woord eenvoudig als vastheid aanduidende.

En daarna toont de profeet, dat dit verbond bevestigd zal zijn, omdat de getrouwheid wederzijdsch zal wezen ; zij zullen Jehovah hennen, zegt hij. Ik twijfel niet, of Jeremia heeft aan deze plaats ontleend, wat in het 31ste hoofdstuk geschreven staat, want aldaar voegt ook hij er bij : //Zij zullen niet meer, een iegelijk zijn' naaste, en een iegelijk zijn' broeder, leeren, want zij zullen Mij alleu kennen, van hun' kleinste af tot hun grootste toe, spreekt Jehovah". Onze profeet zegt hier in één volzin : Zij zullen den Heere kennen. Vandaar dus de vastheid van dit verbond, omdat God door Zijn licht het hart zal besturen van hen, die te voren in duisternis gedwaald hebben, en gewandeld hebben naar hunne eigene bijgeloovigheden. Dewijl dan nu onder de Israelieten eene afgrijselijke duisternis heerschte, belooft Hoséa het licht der ware kennis; en die kennis van God is zoodanig, dat het volk niet afdwaalt van den Heere, noch verleid wordt door de bedriegerijen van Satan. Daarom staat Gods verbond vast. Nu verstaan wij de beteekenis der woorden.

Hieronymus is van meening dat de profeet driemaal deze ondertrouwing belooft, omdat de Heere zich het volk eens ondertrouwd heeft in Abraham, daarna toen Hij hen uitgeleid heeft uit Egypte, en ten derde, toen Hij de gansche wereld met zich verzoend had in Christus; maar dit is al te gezocht, en zelfs beuzelachtig. Ik neem een eenvoudiger beteekenis aan, — de profeet verkondigt driemaal de ondertrouwing, omdat het moeielijk was het volk aan vrees en wanhoop te ontrukken, want zij begrepen heel goed hoe ontzettend en op hoe velerlei wijze zij zich van God vervreemd hadden ; het was dus noodig vele vertroostingen aan te wenden, die strekken konden om hun geloof te bevestigen. Dit is de reden waarom de Heere niet eenmaal zegt lk zal u Mij onder-

Sluiten