Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne zorg over ons uit, zoodat Hij voorziet in alles wat tot ons levensonderhoud dient. Over dit laatste gedeelte handelt de profeet nu : Te dien dage zegt hij. Wij zien, dat hij ons herinnert aan het verbond, opdat wij ons niet vergenoegen met slechts wereldschen overvloed, want, gelijk gezegd is, de menschen hechten zich gewoonlijk aan hunne tegenwoordige gemakken en genoegens. Vandaar dat de profeet ons hier het verbond des Heeren voor oogen stelt; later voegt hij er bij dat Gods gunst zich zou uitstrekken tot het koren, en den wijn, en de olie.

Maar wij moeten nu nog de woorden van den profeet verklaren : lk zal hooren, zegt hij, of Ik zal verhooren beteekent antwoorden, maar is hier gelijk aan hooren,) lk zal dus hooren, Ik zal de hemelen hooren, en zij zullen de aarde hooren. De herhaling is niet overtollig; want de Israelieten waren voor een tijdlang verteerd door hongersnood, eer zij in ballingschap werden weggevoerd, alsof de hemel van ijzer ware, kwam er geen droppel regen. Daarom zouden zij hebben kunnen denken, dat er nu geene hoop meer was ; maar God richt hen op, lk zal verhooren, lk zal verhooren, zegt Hij, alsof Hij zeide : ,/De ellendige toestand, waarin Ik ulieden lang liet kwijnen, gelijk gij dit door uwe zonden verdiend hebt, is geene reden voor u om nu ontmoedigd te zijn; want hierna zal Ik de hemelen verhooren". Gelijk de profeet hun te voren er op gewezen had, dat, zoo de dieren wreed jegens hen waren, dit een teeken was van Gods toorn, zoo leert hij door deze woorden, dat de hemel niet droog is door den een of anderen verborgen invloed, maar dat, zoo God Zijne gunst terughoudt, er geen regen is, door welken de hemel de aarde besproeit. Derhalve toont God hier duidelijk, dat de geheele orde der natuur, zooals men het noemt, in Zijne hand is, dat er, zonder Zijn bevel, (suo nutu, dat is : op Zijn wenk) geen droppel regen van den hemel valt, en de aarde geen gras kan voortbrengen ; kortom, dat de gansche natuur onvruchtbaar zou wezen, indien Hij haar niet vruchtbaar maakte door Zijn' zegen. En dit is de reden, waarom Hij zegt: lk zal de hemelen verhooren, en zij zullen de aarde verhooren, en de aarde zal het koren verhooren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreël verhooren.

Te voren heeft de profeet het woord Jizreël in een ongunstigen zin gebruikt, want het was zijne bedoeling den Israelieten hunne ontrouw te verwijten; toen zij er op roemden het zaad van Abraham te zijn, en immer aanspraak maakten op die edele en eervolle onderscheiding, zeide de Heere : //Gij zijt Jizreël, niet Israël". Het kan wezen, dat de profeet wederom wenschte te toonen wat zij verdienden ; maar intusschen leert hij, dat God in het minst niet weerhouden zou worden vriendelijkheid

Sluiten