Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

visioen in verklaart, dat hem voorgesteld was. Hij zegt ten eerste, dat hij gedaan heeft wat God hem had geboden, welk gebod lot hem kwam in een visioen, of typischen vorm, teneinde hij door zoodanig beeld indruk zou maken op het gemoed des volks. Ik kocht, zegt hij, eene vrouw (eene gade) voor vijftien zilverlingen, en voor een' homer gerst, en een' halven homer gerst, dat is voor anderhalven homer. Hij zegt ons in dit vers, dat hij de vrouw, die hij moest nemen, voor een geringen prijs gekocht had. Door de vijftien zilverlingen en den anderhalven homer gerst, wordt ongetwijfeld haar lagen staat aangeduid. Dienstboden werden, gelijk wij weten, als zij door een' os bezeerd werden, op dertig sikkelen zilvers getaxeerd, (Exodus 21 : 32). Maar de profeet geeft voor zijne vrouw hier vijftien zilverlingen, dat wel een vernederende prijs schijnt te zijn. Maar aldus toont de Heere, dat hoewel Hij Zijn volk slechts karig zou onderhouden in de ballingschap, zij Hem echter dierbaar zouden zijn, zooals wanneer een man zijne vrouw lief heeft, maar haar toch niet in alles toegeeft, als dit niet schikte of ongelegen zou komen; al te groote toegevendheid heeft, gelijk wel bekend is, dikwijls hen bedorven, die van den goeden weg zijn afgedwaald. Als een man zijne overspelige vrouw terstond vergiffenis schenkt, en haar met een vriendelijk glimlachend gelaat ontvangt, en zich laaghartig vernedert door zijn recht en gezag af te leggen, dan handelt hij dwaselijk, en bewerkt dooi zijne zachtheid den ondergang zijner vrouw ; maar als een man zijne vrouw wèl vergeeft, doch haar stipt aan hare plichten gebonden houdt, en zijne eigene gevoelens bedwingt, dan is zulk eene gematigde wijze van doen zeer weldadig en toont geen gewone wijsheid in den man, die, hoewel hij niet wreed is, zich toch door geene dwaze liefde laat vervoeren. Dit is het alzoo wat de profeet bedoelt, als hij zegt, dat hij vijftien zilverlingen en anderhalven homer gerst voor zijne vrouw had gegeven. Aanzienlijke vrouwen leefden ook niet van gerst. De profeet gaf dus zijne vrouw geen tarwebloem, noch fijn meelbloem, maar zwart brood en grove spijze ; ja hij gal haar slechts gerst voor haar deel, en dat wel in kleine hoeveelheid, opdat zijne vrouw slechts een karig bestaan zou hebben. Nu verstaan wij de bedoeling van den profeet.

Sommigen ontleenen er een tegenovergestelden zin aan, n.l. dat de Heere de vrouw, die eene overspeelster geweest is, schitterend en rijk zou onderhouden, maar die meening komt geenszins overeen met de bedoeling van den proteet, gelijk wij reeds gezien hebben. Daarenboven leiden ons de woorden zelve naar een' anderen kant. Naar zijne gewoonte is Hieronymus spitsvondig in zijne verklaring der allegorie. Hij zegt, dat het volk gekocht was voor vijftien zilverlingen, omdat zij

Sluiten