Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bedoeling van den profeet ons nog duidelijker zij, moeten wij in gedachten houden, dat hij en andere getrouwe leeraars moede waren van het roepen, en er intusschen geene vrucht van hunne prediking te zien was. Hij zag, dat zijne waarschuwingen roekeloos versmaad werden, en dat het dus zijne laatste toevlucht was om de menschen voor Gods rechterstoel te dagen. Ook wij zijn gedrongen om, als ons woord niets uitwerkt, dezelfde handelwijze te volgen en te zeggen : //God zal u oordeelen, want niemand wil het verdragen door Zijn woord te worden geoordeeld : al wat wij u in Zijn naam verkondigen, wordt voor kortswijl aangezien : en zoo zal Hij zelf u ten laatste toonen, dat Hij met u te handelen heeft. In dien zin zegt Zacharia: „Zij zullen zien, in welken zij gestoken hebben" (Zach. 12 : 10) en Jesaja zegt, dat de Geest des Heeren bedroefd werd gemaakt. //Is het ulieden te weinig", zegt hij, dat gij de menschen moede maakt, dat gij ook mijn'God moede maakt?" (Jesaja 7 : 13). De profeet vereenigt zich hier met God, want de goddelooze koning Achaz heeft door God te verzoeken, tegelijk ook met Zijne profeten gebeuzeld.

Er is dus eene tegenstelling bedoeld tusschen den twist dien God aankondigt met de Israelieten, en Zijn dagelijks strijden met hen door Zijne profeten. Daarom zegt de Heere ook: z/Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vieesch is", (Gen. 6 : 3). God zegt daar, dat Hij tevergeefs gewacht had, dat de menschen tot den rechten weg zouden terugkeeren ; want zij waren weerspannig, zoodat er geene hoop meer was op hunne bekeering; daarom verklaarde Hij, dat Hij hen weldra zou straffen. Zoo ook in deze plaats : „De Heere heeft eene rechtzaak; Hij wil Zijne eigene zaak niet bepleiten; tot nu toe heeft Hij Zijne profeten geoefend om met u te strijden, ja Hij heeft hen vermoeid met veel en langdurigen arbeid ; gij blijft immer dezelfden ; daarom zal Hij nu zelf beginnen krachtig bij u te pleiten ; Hij zal nu niet meer spreken door woorden maar door Zijne kracht, en zich Rechter betoonen". De profeet gebruikt hier met voordacht het woord twist, opdat de Israelieten zouden weten, dat God gestrengelijk met hen zou handelen, niet zonder oorzaak en niet onrechtvaardiglijk, alsof hij zeide : //De wijze, waarop God u zal siraffen, zal aantoonen, dat Hij het doet om de beste reden : gij spot met elke bedreiging, gij denkt u door uwe uitvluchten veilig te kunnen stellen, maar er is geen ontwijken, waardoor gij bij mogelijkheid kunt hopen iets te verkrijgen, want God zal ten laatste al uwe boosheid ontdekken". Kortom, de profeet paart hier straf te zamen met Gods gerechtigheid, of hij wijst door een enkel woord een werkelijken strijd aan, waardoor de Heere de menschen bestraft, niet slechts in woorden,

Sluiten