Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen vertalen QVH door heden, en denken dat een korte tijd is aangeduid, maar daar de profeet er onmiddellijk bijvoegt: En de profeet zal met u vallen H'p'v ^en nac^i verklaar ik het aldus: dat het volk in grooten getale zou omkomen, en dat ook de profeten, dewijl zij in groote mate de wrake over het volk gebracht hebben, in denzelfden val medegesleurd zouden worden. Vallen zult gij dus bij dag, en vallen bij nacht zal de profeet, dat is : dezelfde verwoesting zal gelijktijdig over allen komen; maar indien het verderf de profeten niet terstond wegraapt; dan zullen zij toch op hunne beurt volgen". Vandaar dat de profeet dag en nacht in volgorde samenvoegt, alsof hij zeide: //Ik zal ze allen veidei \ en, van den eerste tot den laatste, en niemand zal aan de strat ontkomen, en indien zij denken, dat diegenen ongestraft zullen blijven, die later door de wrake getroffen zullen worden, dan vergissen zij zich ; want gelijk de nacht volgt op den dag, zoo zullen sommigen anderen in hetzelfde verderf met zich medevoeren". Intusschen twijfel ik niet, of de profeet bedoelt met de overdrachtelijke spreekwijze de dag den rustigen, blijden tijd, gedurende welken het volk zich toegaf in zijn' hoogmoed. Hij bedoelt dus, dat de straf, die hij voorzegd heeft, plotseling zou komen, want als de goddeloozen de hand Gods niet nabijzien, zullen zij, gelijk te voren reeds opgemerkt is, met alle bestraffing en bedreiging den spot drijven. God zegt dus, dat Hii het volk zal straffen bij dag, op den middag, terwijl de zon schijnt, en dat, als de duisternis zal invallen ook de profeten

zullen volgen. .

Het is duidelijk genoeg, dat Hosea hier met spreekt van Gods ware en getrouwe dienstknechten, maar van bedriegers, die het volk door hunne vleierijen misleidden, zooals gewoonlijk het geval is, want zoodra een profeet in oprechtheid zijn ambt voor God wenschte te vervullen, traden vleiers te voorschijn. //Die man is te streng, en maakt een verkeerd gebruik van Gods naam door zoo ontzettend eene straf aan te kondigen ; wij zijn het volk Gods". Wij moeten dus in gedachten houden, dat dit de profeten waren, van wie hier gesproken wordt; want klein was het getal van hen, die hun ambt in getrouwheid waarnamen ? maar groot was het aantal van hen, die het volk toegaven in hunne ondeugden.

Daarna wordt er bijgevoegd : lk zal uwe moeder uitroeien. De term, moeder, moet hier genomen worden voor de Kerk, om welke, gelijk wij weten, de Israelieten zich tegen God plachten te verheffen ; gelijk ook de Papisten van den huldigen dag, roemen op hunne moederkerk, die, gelijk zij zeggen, hun Schild van Ajax is. Legt iemand den vinger op hunne verdorvenheden, terstond nemen zij de toevlucht tot deze be-

Sluiten