Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

censoren waren van de openbare zeden. Hier zien wij in welk een' ellendigen toestand het volk verkeerde, als er niemand is om tucht te oefenen, als zelfs de rechters hunkeren naar gewin, en om niets geven dan om geschenken en schatten, want dan moet gebeuren wat de profeet hier van Israël zegt. Hunne vorsten beminden : Brengt.

Betreffende het woord moeten wij even aanstippen,

dat Hosea niet eenvoudig alle soorten van gaven of geschenken bedoelt, maar zulke gaven, waaruit bleek, dat er een openlij verkoopen van het recht plaats vond, alsof hij zeide: ,,Als nu de rechters zeggen: „Brengt", als zij „Brengt" liet hebben, dan maken zii geenerlei onderscheid tusschen recht en onrecht, en denken dat" dit alles wettig is; want het volk is ongevoelig geworden voor deze schandelijke handelwijze. Vandaar dat zij laaghartig en schaamteloos op gewin uit zijn".

19. Een wind heeft hen gebonden in zijne vleugelen, en zij zullen beschaamd worden van wege hunne offeranden.

Neemt men die vertaling aan : Be wind heeft hen gebonden in Zijne vleugelen, dan is de beteekenis, dat een plotseling opgekomen storm het volk zal wegvagen, en aldus zullen zij om hunne offers beschaamd gemaakt worden. Aldus wordt de verleden tiid van het werkwoord voor den toekomenden genomen. Wii kunnen de woorden echter ook in den verleden tijd lezen, alsof de profeet sprak van hetgeen reeds plaats heeft gehad. e wind heeft dus het volk reeds weggevaagd, waarmede hij te kennen geeft, dat zij lange en diepe wortels schenen geschoten te hebben in hunne bijgeloovigheden, maar dat de Heere hen reeds had overgegeven aan den wind, om hen in zijne vleugelen gebonden te houden. En wij weten, dat elders aan den wind vleugelen worden toegeschreven, Psalm 104 : 3. En alzoo dit eeheele vers eene aankondiging van wrake.

d! andere vergelijking of overdrachtelijke uitdrukking is uiterst gepast, en is meer in overeenstemming met het onderwerp • want als de menschen hunne ziel niet ondersteunden door een valsch vertrouwen, zij zouden nimmer met zoo vee vermetelheid het Woord Gods kunnen verachten. Vandaar dat zii gezegd worden den wind in hunne vleugels te binden ; hun eigen toestand vergetende, pogen zij door middel van den w.Dd wee te vlieden ; maar als zij zich zoo hoovaardiglijk verheffen, hebben zij geen ander steunsel dan den wind. Laat ons nu voortgaan.

Sluiten