Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Zij hebben trouwelooslijk gehandeld tegen den Heere; want zij hebben vreemde kinderen gewonnen : nu zal hen de nieuwe maand verteren met hunne deelen.

Hij zegt, dat zij trouwelooslijk hadden gehandeld met God, want zij hadden zijn verbond verbroken. Wij moeten in gedachte houden wat ik te voren gezegd heb omtrent de wederzijdsche trouw, die God ons ten voorwaarde stelt, als Hij zich aan ons verbindt. God maakt dus een verbond met ons op deze voorwaarde: dat Hij onze Vader en onze Man zal zijn j maar Hij eischt van ons de gehoorzaamheid, die een zoon zijn' vader bewijst; Hij eischt van ons de kuischheid, die eene vrouw haren man verschuldigd is. Nu beschuldigt de profeet het volk van ontrouw, omdat zij den waren God hadden verlaten, om de afgoden na te volgen.

En hij verzwaart die misdaad nog door te zeggen, dat zij vreemde kinderen hadden gewonnen : want hij geett te kennen, dat hun toestand zoo slecht was geworden, dat er ten opzichte van hunne nakomelingschap geene betere hoop bestond. Sommigen verklaren de woorden, dat zij vreemde kinderen hadden gewonnen, aldus, — dat zij zich vrouwen hadden genomen uit Heidensche volken, hetgeen tegen de wet was Maar die uitlegging is al te onbeduidend. Anderen verstaan het in dien zin, dat zij onechte kinderen hadden geteeld, omdat zij hunne kinderen slecht opvoedden, daar zij hen van hunne vroegste jeugd af aan verdorvene bijgeloovigheden hadden gewend. Dit 'is wel waar; maar gelijk ik reeds zeide : de profeet zag verder. Hij bedoelde, dat de Israelieten niet slechts vervreemd waren van God, maar dat zij ook geene hoop meer hadden gelaten voor de toekomst. Het kan gebeuren, en soms is het ook gebeurd, dat menschen zich een' tijd lang aan allerlei ondeugden overgeven, en later weer tot den rechten weg terugkeeren, maar als het bederf zóó de overhand heeft gehad, dat de kinderen met dezelfde ondeugden behept zijn, en de goddeloosheid zich gansch en al meester van hen maakt, dan is die toestand hopeloos. Nu zien wij wat de profeet bedoelt, n.1. dat de Israelieten niet slechts verbondsverbrekers waren met betrekking tot God, maar dat zij ook hunne kinderen tot dezelfde trouweloosheid brachten, zoodat er geene hoop meer was op

bekeering. . , .

Daarom voegt hij er de straf aan toe : De nieuwe maand zal hen verteren met hunne deelen. Sommigen beperken bet woord maand tot den tijd der nieuwe maan, of nieuwe manen, en wij weten, dat die dagen bij de Joden als feesten gevieid geiden, maar dit schijnt te gezocht en te gewrongen. Ik twijfel

Sluiten