Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeten Zijn woord tot een' hamer of eene bijl te maken. Dat is de reden, zegt Hij, waarom Mijne profeten niet gepoogd hebben het volk met vriendelijkheid en zachtheid te lokken" Want God trekt op vriendelijke, liefelijke wijze diegenen tot zich, die Hij leerzaam ziet; maar als Hij in menschen eene zoo groote halsstari igheid ziet, dat Hij hen door Zijne goedheid niet vermag te buigen, dan begint Hij, gelijk wij gezegd hebben, een nieuw karakter aan te nemen. Nu verstaan wij Gods bedoeling : opdat de geveinsden niet zouden klagen dat zij behandeld werden op eene wijze, onbestaanbaar met Gods aard en wezen, antwoordt de pioleet in den naam Gods: //Gij hebt Mij gedwongen tot deze strengheid; want voor een harden knoest was een harde wigge noodig, zooals men zegt; daarom heb Ik u behouwen door Mijne pt of eten, Ik heb u gedood door de woorden Mijns monds ,• dat is : Ik heb Mijn woord gebruikt als eene bijl, want gij waart als taai en kwastig hout; daarom was het dat Mijn woord als eene bijl voor u zou zijn : en Ik heb u gedood door de woorden Mijns monds; dat is: Mijn woord is geene aangename spijze voor u geweest, zooals het dat is voor nederige menschen ; maar het was voor u als een tweesnijdend zwaard ; het was noodig u te dooden, daar gij het niet wildet verdragen, dat Ik een Vader voor u zou zijn".

Nu volgt: Uwe oordeelen, zijn licht, dat voortkomt. Sommigen verstaan door „oordeelen" voorspoed, alsof God de Israelieten hier verwijt, dat het niet Zijne schuld is, zoo Hij hen niet wint: //Ik heb niet nagelaten u vriendelijk te behandelen, en u onder Mijne hoede te beschermen, maar gij zijt ondankbaar". Maar dit is gewrongen. De meeste uitleggers verklaren deze plaats aldus : Opdat uwe oordeelen een licht zullen zijn, dat voortkomt". Maai ik zie niet in waarom wij iets aan de woorden van den profeet zouden veranderen. God geeft hier eenvoudig te kennen, dat Hij den Israelieten, den regel heeft bekend gemaakt van een Godsdienstig en heilig leven, zoodat zij geene onwetendheid konden voorwenden ; want de Hebreen verstaan onder het woordI ,/oordeelen" dikwijls rechtheid. Ik breng dit in verband met de leer, die hun gegeven is : Uwe oordeelen dus, of uwe rechtheid, dat is : de wijze van Godsdienstig te leven, was gelijk licht; hetgeen beteekent: „Ik heb u zoo bepaald gewaarschuwd, dat gij willens en wetens heb gezondigd. Dat gij Mij nu zoo ongehoorzaam zijt, moet dus geweten worden aan uwe hardnekkigheid; want toen gij buigzaam en volgzaam waart, heb Ik voorzeker niet hetgeen recht is voor u verborgen gehouden ; want gelijk de zon dagelijks de aarde beschijnt, zoo is Mijn onderwijs voor u geweest als het licht, om u den weg der zaligheid te wijzen, maar het was nutteloos". Nu verstaan wij wat de profeet bedoelt met deze woorden. Volgt:

Sluiten