Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Ik zie eene afschuwelijke zaak in het huislsraels; aldaar is Efraïms hoererij, Israël is verontreinigd. 11. Ook heeft hij u, o Juda, een' oogst gezet, als Ik de gevangenen Mijns volks wederbracht.

Hier verklaart God, dat Hij de bevoegde Rechter is, om kennis te nemen van de ondeugden van Israël; en dit doet Hii om de ijdele verontschuldigingen te niet te doen, welke de geveinsden dikwijls aanvoeren, als zij bestraft worden. Wie kan ook op den huidigen dag de Papisten er van overtuigen, dat geheel hun eeredienst een vuil verfoeisel, eene ontheiliging is ? Wii zien met hoeveel woede zij zich verheffen, als iemand ook maar met een enkel fluisterend woord hunne bijgelovigheden durft aan te tasten. Weshalve? Omdat zij hun eigendunkeliiken wil voor reden wenschen te laten gelden. De goede bedoeling, zeggen zij, is de rechter; alsof, in waarheid, deze goede bedoeling de koningin ware, die in hemel en op aarde behoort te regeeren, en God nu van alle Zijne rechten vervallen verklaard was. Deze dolzinnigheid heeft zich tot op den huidigen dag meester gemaakt van de Papisten, en geen wonder, want Satan berooft de menschen van hun verstand, als hij hen tot verdorvene vormen van Godsvereering leidt, en van den beginne af zijn alle geveinsden aldus betooverd geworden. Dit is alzoo de reden ; waarom de profeet, sprekende in den Naam van God, zegt: Ik heb gezien, of ik zie eene afschuwelijke zaak in het rijk van Israël. Door één enkel woord werpt God hier ter neder al wat de^raesehen voor zich zeiven willen oprichten, en Hii toont, dat er geene verdediging overblijft van hetgeen Hii verklaart niet goed te keuren, al zou dit door de menschen ook nog zoo gewaardeerd en toegejuicht worden. Hoe . gij de^kt, dat dit mijne aanbidding is; en gij verbeeldt u, dat dit de heiligste Godsdienst is, dat dit de weg der zaligheid is, en gansch buitengewone heiligheid; Ik verklaar integendeel, dat het ontheiliging, dat het schandelijkheid, dat het onteenng is. Gaat nu', zegt Hij, „en biedt elders uwe beuzelarijen aan, voor

Mij hebben zij geene waarde."

Nu verstaan wij de bedoeling van den profeet, als hij zegt. Ik heb eene schandelijke daad gezien in het huis van Israël, en door het huis van Israël verstaat de profeet het geheele koninkrijk der tien stammen. Waarom ? Omdat aldaar Efraïms hoererij is ■ dat is : daar heerscht de afgodendienst, dien Jerobéam heelt ingevoerd, en dien de andere koningen van Israël hebben

naZoo0lSen wij, dat de profeet noch den koning, noch zijne raadslieden, noch de prinsen des rijks spaarde, gelijk hij te

Sluiten