Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden om hulp. Eenvoudigheid is gewis eene loffelijke deugd, als zij gepaard gaat met voorzichtigheid en wijsheid. Maar gelijk alle rede en verstand in de mensehen in goddeloosheid wordt verkeerd, als er geene oprechtheid in hen is, zoo zullen verstand en oordeel in de menschen, in dwaasheid verkeeren wanneer zij al te lichtgeloovig zijn. Maar als hij zegt, dat Istael is als eene duif, dan bedoelt hij daarmede niet,, dat de Israelieten door onwetendheid gezondigd hebben, maar dat zij van oordeel ontbloot waren, en deze dwaasheid wordt gesteld tegenover de kennis, die God hun had aangeboden in de wet ■ want God had nooit afgelaten Israël te leiden door gezonde leering; Hij had hun immer de fakkel des Woords voorbehouden; maar toen God hun aldus licht gaf, was Israël zoo lichtgeloovig om acht te slaan op de vleierijen van Satan en van de wereld. Nu bemerken wij de bedoeling van den profeet

Sommigen vertalen HniE door //afwijken", en deszelfs wortel nriB beteekent ongetwijfeld „ter zijde afwenden", en soms beteekent het „overreden", vandaar dat sommigen hier vertalen : „eene overreed bare", of, „eene lichtgeloovige duif". Maar ik twijfel met of de profeet bedoelt, dat zij verlokt werden door vleierijen, of bedrogen door verlokkingen, hetgeen op hetzelfde neerkomt. Israël was dus als eene duif, bedrogen door allerlei v en oksel en.

Waarom ? Omdat zij naar de Assyriërs liepen en de Eni/p.'enaren aanriepen. Indien Israël zorgvuldig acht had geslagen op de wet Gods, dan zouden zij er zich verzekerd van hebben kunnen weten, dat zij geen gevaar liepen van af te dwalen • want de Heere houdt ons niet in onzekerheid of twijfel om ons heen en weer bewogen te laten worden; maar Hij maakt ons hart vast en gerust door Zijn Woord, gelijk ook aan eene andere plaats gezegd wordt: „Dit is de ruste'". De Israelieten waren dus besloten, om hunne voeten niet op een'vasten grond te stellen, als het ware, zij gaven er de voorkeur aan heen en weer te fladderen als duiven; en hunne lichtgeloovigheid leidde hen tot vele dwalingen. Waarom ? Omdat zij verkozen zich door de Egyptenaren, zoowel als door de Assyriërs te laten bedriegen toen God bereid was hen door gezonde kennis te leiden. Nu verstaan wij dat het doel der beschuldiging van den profeet was, dat Israël moedwillig geweigerd heeft den veihgen weg te gaan, die hun was aangeboden, en dien zii geiust en vol vertrouwen hadden kunnen bewandelen, terwijl zij du heen en weer fladderden, en moedwillig dwaalden, want zij hadden zich door verschillende verlokselen laten bedrieoen

lui leeren wij uit deze plaats, dat de menschen niet door het voorwendsel van eenvoudigheid verontschuldigd kunnen worden; want juist deze zwakheid, dit gebrek in de Israelieten

Sluiten