Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt hier door den profeet veroordeeld. Wij moeten dus den regel van Christus ter harte nemen /eenvoudig zijn als duiven, en toch ook voorzichtig gelijk de slangen". Maar als wij ons gedachteloos overgeven, dan is de verontschuldiging van onwetendheid ijdel, want de Heere verlicht ons door Zijn Woord en toont ons den rechten weg, en Hij heeft ook den geest der voorzichtigheid en des oordeels, dien Hij niet weigert aan hen, die er Hem om vragen. Maar als wij Zijn Woord verachten,

en den Geest Gods veronachtzamen, en onze eigene omzwervende

inbeeldingen volgen, dan is onze zonde tweevoudig, want aldus versmaden wij het licht des Woords en blusschen het uit, en wij storten ons moedwillig in het verderf, terwijl de Heere ons

wil redden. ..7

Daarna volgt eene aankondiging van straf: Waar zij ook henengaan, zegt Hij, overal zal lk Mijn net over hen uitspreiden, Ik zal ze als de vogelen des hemels doen nederdalen. God toont aan, dat, hoe de Israelieten ook her- en derwaarts gaan, hun einde toch ongelukkig zijn zal; want Hij zal dan Zijn net hebben uitgespreid ; en hij gaat nog voort met de beeldspraak, die hij in het laatste vers heeft gebezigd. Hij had gezegd, dat zij waren als duiven, die door een plotseling instinct naar het lokaas getrokken worden, en die geen acht geven op het uitgespreide net. Indien de duif dan alleen het lokaas ziet, en het gevaar niet schuwt, dan is dit een bewijs van dwaze onnoozelheid. Daarom zegt God : lk zal Mijn net uitspreiden; dat is: Ik zal u teleurstellen in al uwe pogingen en doeleinden, en al uw hopen ijdel maken ; want waar zij ook henen vliegen, zal Mijn net uitgespreid zijn.

Dit is eene merkwaardige plaats, want zij leert ons, dat de uitkomst altijd ongelukkig zal zijn, als wij iets willen doen, dat in tegenspraak is met het Woord des Heeren, en als wij beraadslagingen houden, waarbij de Geest des Heeien niet voorzit, gelijk geschreven staat in Jesaja 30 en 31. „Wee hen, die raad nemen, maar Mijn' Geest niet aanroepen !" Deze plaats komt volkomen overeen met de woorden van Jesaja, hoevvel de vorm van het spreken verschillend is. Het is dus Goaes onze beraadslagingen te zegenen, opdat zij voorspoedig zijn en den gewenschten goeden uitslag mogen hebben. Maar als God niet gunstig is, maar onze plannen zelfs tegenstaat, welk ander einde zal ons dan wachten, dan dat hetgeen wij ten laatste ver kregen hebben tot ons verderf zal uitloopen ? Laat ons dan weten,° dat al wat de menschen doen in deze wereld door de verborgene voorzienigheid Gods geleid wordt; en gelijk God door zijne uitgestrekte hand Zijn eigen volk bestuurt, en Zijn engelen beveelt hen te leiden, zoo heeft Hij ook Zijn net uitgespreid om er allen in te vangen, die naar hunne eigene

Sluiten