Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwalende verbeelding wandelen. Daarom zegt Hij : Waar zij ook henengaan, zal lk Mijn net over hen uitspreiden ; en lk zal ze als vogelen des hemels doen nederdalen.

De profeet schijnt te zinspelen op het ijdele vertrouwen, waarvan hij gewaagde, toen hij zeide, dat Israël wind in zijne vleugelen had gebonden. Want als de menschen onbezonnen eene zaak ondernemen, vleien zij zich, dat niets hen verhinderen zal hun doel te bereiken. Dewijl de menschen dus, opgeblazen door dit ijdele vertrouwen, stoutmoediger worden, ja ten laatste verwoed God aanvallen, en door de wolken heen schijnen te willen breken, zegt de profeet: lk zal hen doen nederdalen als de vogelen des hemels; dat is: „Ik zal toelaten, dat zij voor eene wijle naar de hoogte gaan, maar als zij doordringen tot de wolken, zal Ik hen naar omlaag trekken, Ik zal hun doen weten, dat hun vliegen hun van geenerlei nut zal zijn''. En wij moeten opmerken van waar de Israelieten naar beneden getrokken werden. Want wie zou niet gedacht hebben, dat er wel zoo veel hulp en bescherming bij de Assyriërs en de Egyptenaren te vinden zou zijn, of zij zouden niet te vergeefs verlossing door hen kunnen verwachten ? Maar de Heere belacht deze ijdele macht der wereld, want alle hoop der menschen moet in rook opgaan, als zij zich van God vervreemd hebben.

Daarna voegt hij er bij : lk zal ze tuchtigen, of „Ik zal ze binden/ want het werkwoord -pi beteekent zoowel „kastijden" als //binden", zoodat het woord in beiderlei zin genomen kan worden. Neemt men het woord „binden", dan past dit goed bij het beeld, dat gebruikt werd, alsof Hij zeide: „Ik zal u vasthouden in mijne netten". Want zoo lang men vogels laat vliegen, denken zij dat de gansche hemel hun toebehoort; maar als zij in netten vallen, blijven zij gevangen ; dan kunnen zij hunne vleugels niet bewegen en zijn dus niet in staat te vliegen. Zoo is dan de zin : Ik zal hen binden, zeer gepast, en beteekent: „Zij zullen Mijn net niet kunnen breken, maar Ik zal er hen in gebonden houden tot aan het einde." Geeft men echtei de voorkeur aan den anderen zin : Ik zal hen tuchtigen, dan heb ik daar niets tegen, en wat de beteekenis aangaat, zien wij, dat er weinig verschil in is, behalve dat het woord „binden", gelijk ik gezegd heb, beter met het gebruikte beeld overeenkomt.

Hij zegt: Gelijk gehoord is in hunne vergadering. Bijna algemeen wordt dit verklaard, alsof God gezegd had, dat Hij hen zou straffen, gelijk Hij door Mozes gedreigd had te zullen doen, en tevens alsof dit eene indirecte beschuldiging was van hunne zorgeloosheid, omdat zij, na zoo lang vermaand te zijn geworden, niet wijs waren geworden, ja zelfs die vermaningen geminacht hebben, welke voortdurend in hunne ooren hadden

Sluiten