Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt. Heden ten dage wordt door dwaze lieden, die niet ervaren zijn in de Schrift, groote verwarring en onrust onder ons teweeggebracht over de voorzienigheid Gods, ja, er zijn vele grimmige honden, die ons aanblaffen, omdat wij zeggen, (wat overal in de Schrift geleerd wordt) dat niets geschiedt zonder den wil en het verborgene raadsbesluit Gods, en dat alles wat in de wereld voorvalt, door Zijne hand wordt bestuurd. /,IIoe .J Is God dan een moordenaar? Is God dan een dief? Of, in andere woorden, moeten moorden op groote schaal, diefstallen en allerlei soort van boosheid aan Hem toegeschreven worden ?" Die lieden toonen, terwijl zij voor zoo scherpzinnig gehouden willen worden, hoe dom zij zijn, hoe zot, ja hoe zij als verstandelooze wilde dieren zijn. Want de profeet toont hier, dat dezelfde zaak door den Heere gedaan, en niet gedaan was, maar op eene verschillende manier. God ontkent uitdrukkelijk, dat Jerobearn door Hem tot koning was gemaakt; en van den anderen kant, blijkt uit de gewijde geschiedenis, dat Jerobeam niet door de stemmen des volks, maar door het bevel Gods koning was gemaakt; want zoo iets was nog niet in het hootd des volks opgekomen, toen aan Abia bevolen werd, om tot Jerobearn te gaan ; en hij zelf werd door geene eerzucht gedreven om naar het koningschap te staan ; hij hield zich stil en rustig, als een particulier persoon; en de Heere wekte hem op, en zeide: „Ik wil, dat gij zult regeeren". Van deze dingen wist het volk niets. Wie kon, nadat het geschied was, ontkennen, dat Jerobeam, als het ware, door de hand Gods op den troon was geplaatst? Dit alles is waar; maar met betrekking tot het volk, was hij niet door God tot koning gemaakt. Waarom niet? Omdat de Heere geboden had, dat David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid moesten regeeren. Hieruit zien wij, dat alle dingen in de wereld in dier voege door den verborgen raad Gods worden beschikt, dat Hij al hetgeen de goddeloozen doen, en alles wat Satan poogt te doen, regelt en leidt, en toch rechtvaardig blijft; en het vermindert de schuld van het kwaad niet, als zij zeggen, dat alle dingen door den verborgen raad Gods worden geleid. Wat hen betreft: zij weten wat de Heere gebiedt in Zijne wet : laten zij dien regel volgen; zoo zij er van afwijken, hebben zij geen grond van verontschuldiging en-kunnen zij niet zeggen, dat zij God gehooi-zaamd hebben ; want er moet altijd gelet worden op hetgeen zij bedoelen. Zoo zien wij hoe de Israelieten een koning aanstelden, maar niet door God; want hun drijfveer was ops:and, terwijl de wet hun gebood geen' koning te kiezen dan hem, die door God verkoren was; en Hij heeft het geslacht van David aangewezen, en bepaald, dat zij tot aan de komst van Christus den troon in bezit zouden hebben.

Sluiten