Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft dus dagelijks gehandeld over afgoderij, over bijgeloovig-

M heeft °hT -ardeJ bl6rf' dat t0en °nde'- het volk heerschte. Hij heeft dikwijls dezelfde bedreigingen herhaald, maar later

Ïmpldgew ! 1 > J g6Zegd had' in zekere hoofdstukken ver-

ziiï' Ma*lï h * Van !Ijne VOnge leeringen is dus, dat Israël

bolwdï mi \ Tf?",ierWijl hij V0°'' zichzelven tempelen bouwde. Hij zegt, dat hij door tempelen te bouwen zijn'Maker

vergat, omdat hij de aanwijzingen der wet niet volgde. Hieruit

zien wij dat God gekend wil zijn door Zijn Woord. Israël

zou hebben kunnen tegenwerpen, dat dit gansch zijne be-

Rp»h3B T!' u06" hlj temPelen bouwde te Dan en te

ethe!, maar dat hij er slechts de herinnering aan God door

wilde bewaren. Maai- de profeet toont hier, dat God niet waar-

dinlJn H IS' en 'de menschen Z'jner niet waarlijk gedan wanneer zij Hem aanbidden volgens het voorschrift

„n '-Pt Z1? g Cn voIstrekt onderwerpen aan Zijn Woord,

heeft IVrf DewU; T TtS P°gen tC d°en dan hetgeen Hij wordt don h' * bijgeloovigen dus gedenken heeten, Zkn n deDf..P™feet hiei' vergeten genoemd. Hetzelfde is *

hunnp geval' als wij de PaPis|en laken om

hunne afgoden, verontschuldigen zij zich met te zeggen dat

wat zij voorstellen op schilderijen en beelden het beeld is van

der nnJil h a b*elden' naar hun beweren, de boeken zijn Turnni » üf6?' Wat antwoordt hier de profeet? Dat

Isiael zijn Maker vergat. Er was een altaar te Bethel en

aanbidden ff Pod te offeren, en zij noemden dit de

aanbidding i l'' "T" de p,'°feet toont aan> dat zulk eene niets anH vl°ekwaardig was in het oog van God, en dat zij

en al fu UI'werkte' dan den heiligen Naam Gods gansch en al uit het geheugen en het hart der menschen weg te vagen zoodat geheel de Godsdienst te gronde ging. g '

zefftedkJTr/dlg7tS^8 j.de^eJChriftUUrplaats' want de profeet })0u')pn ^ ,°d' hun Maker, vergat, toen zij zich tempelen

of zondig h T • r da" iD de temPelen vo°r verkeerds

nam ? H f % herinnering aan God uit de wereld weg

heeft e-pwftd WaTSH°mdat God slechts één tempel en één altaar gewild Indien naar eene reden hiervoor gevraagd werd

volk Th T geg<rve,n hebben kunnen worden j maar het

Pnrl ^ f ,1" , et gebod Gods behooren te berusten. Hoewel od niet altijd aantoont, waarom Hij dit of dat gebiedt, is het

dns°e!\ r riJ Zl^n Woord moeten gehoorzamen. Het blijkt pn ' Jf j ' t0en, bV zich'empelen bouwde, van God afweek, niet Mn, T' WS d<r" regel der wet niet volgde, en zich was het rJ6 hI?erpC"1 Va'\het Goddelijk gebod. Daarom

™ den profeet! V<"'S Ve'S,aa" wii 1,6 bedoelinS

Sluiten