Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de aanleiding van alle kwaad zou zijn, dat God van hen zal wijken, dewijl zij te voren hun geloof in Hem hadden verzaakt Maar wij moeten ons de reden herinneren waarom de P™teet er dit aan heeft toegevoegd, nl. dat goddelooze menschen denken, dat, al is God ook vertoornd, alles toch wel met hen zal zy n ; want zij schrijven den tegenspoed niet toe aan tööra Gods, en evenmin erkennen zij Gods vrije, vaderlijke gunst als de fontein van alle zegeningen. Dewijl dan onheilige menschen deze waarheid niet verstaan, hoe God hun ook mo«e bekend maken, dat Hij hun een vijand is, dat Hij gewapend is om hen te verdelgen, zij geven er niet om, maar beloven zich voorspoed en rijkdom, totdat zij de hand Gods gevoelen en.de teekenen der verwoesting zichtbaar worden, blijven zii zich oog altijd veilig w,„e„. Dit i» de redeo, wai-oJdepS reet zegt, dat er wee is voor de menschen, als God van hen wijkt. Ge yk dus de Schrift overal leert, dat alle begeerlijk goed ons toevloeit uit Gods genade en Zijne vaderlijke gunst, zoo verklaart de profeet hier, dat de menschen ellende en gevloekt zijn, als Gods toorn tegen hen is ontstoken. Nu volgf: —

13. Efraim is, gelijk als Ik Tyrus aanzag, die geplant is in eene liefelijke woonplaats; maar Efraïm zal zijne kinderen moeten uitbrengen tot den doodslager.

te H,°prTp(ieVeS,igl hiCr Z'jne roriZe verklaring, dat de Israelieten te vergeefs op hun tegenwoordigen toestand bouwden, want

Wii 3! T ♦ ÜD voorsP°ed wenden, zoodra Hem dit behaagde, «l* vJ* i? menschen zich stijven in hunne ondeugden,

als het hun naar wensch gaat, en zij als verzonken zijn in ge-

' Waiit niuf zonder reden is voorspoed dikwijls vergeleken geworden bij wijn, omdat de menschen er dronken van worden, ja hij brengt hen, als het ware, om hunne zinnen, ij zien wat aan de inwoners van Sodom en aan anderen

?hHdU,He; Ja I16t misbruiken van Gods lankmoedigheid is altijd de oorzaak geweest van het verderf van schier alle ver-

3£eDheJ gC 2 °°kT Pa,?1US Zegt' Rom- 2 : 4" Er heerschte

, Vülk van Israël zulk een' hoogmoed, dat zij, gelijk

ïeeds meermalen werd aangetoond, alle bedreigingen in dén Wjod sloegeo. Hie™«,r verwijs, dos de profeet,' al! hij ,e«°

J,- ™ als een hl00m' geplant in Tyrus ; maar toch zal hij zijne kinderen tot den dood uitbrengen. De profeet wijst hier dus op de wellusten van Israël, en voegt er dan bij, dat de Heere hen binnenkort voor het gericht zal doen komen, hoewel

pp?,' . f?< a'S Cen kostbai-en boom, door hen voor

een tijd zachtkens en teeder te kweeken en te verzorgen

Sluiten