Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen lezen deze plaats aldus : //Ik heb Etraïm geplant gezien gelijk Tyrus", en dan zetten zij het volgende woord niJD over ^oor liefelijkheid". Daar het echter een huis, of eene woning beteekent, ben ik geneigd het in den eigenlijken zin te behouden. Maar de uitleggers verschillen van meening, want sommigen zeggen : //Ik heb Efraïm gezien als Tyrus" ; omdat aan dit volk eene gebeurtenis wacht, gelijk aan die welke met Tyrus plaats had ; want, gelijk Tyrus gestratt werd, zoo zal ook Efraïm niet straffeloos ontkomen. Dit is sommiger uitlegging, maar naar mijn oordeel is zij te spitsvondig. Dewijl hier echter een voorzetsel is, nl. ben ik geneigd, om hier //een boom", of "plant", of een ander dergelijk woord, onder begrepen te achten. Efraïm was dus, alsot men een' boom zag in Tyrus, letterlijk, aan Tyrus, ot in Tyrus. Ik erken, dat deze letter als voorzetsel in vele plaatsen overtollig is, toch behoudt zij eenige juistheid, en eigenaardigheid, tenzij de noodzakelijkheid dringt, en in deze plaats is de overzetting die ik reeds aangewezen heb, de meest passende: ,/Efraïm is als een boom, geplant in Tyrus, in eene woning" of eene hut. Tyrus was, gelijk wij weten, gebouwd op een eiland in de zee, het had de schoonste tuinen, maar die niet zonder groote onkosten en veel arbeids waren aangelegd. Het werd aan alle kanten bespoeld door de zee, en, tenzij dijken opgeworpen werden, waren de woningen er eng. Daar het dus moeielijk was aldaar boomen te doen groeien, was arbeid en moeite ongetwijfeld dubbel noodzakelijk, gelijk dit gewoonlijk het geval is, want veelal worstelen de menschen met de natuur. En als wij zeggen, dat Efraïm was geplant, gelijk Tyrus in eene woning, wat kan dan hiervan de beteekenis zijn ? Daarom zeggen wij, dat hij was gelijk een boom, bewaard als in eene woning ; want wij zien sommige boomen, die de koude lucht niet kunnen verdragen, en gedurende den winter in een huis gehouden worden, teneinde ze te bewaren ; en het is waarschijnlijk, dat de Tyriërs, die rijk waren door een' winstgevenden handel, veel zorg besteedden aan het kweeken van boomen.

De beteekenis is, dat Efraïm was als fijne boomen, die door de menschen met veel zorg en groote onkosten in het leven worden gehouden ; maar dat zij later hunne kinderen ten doode zouden uitbrengen. Dit uitbrengen is in tegenstelling geplaatst met het huis of de woning. Zij waren buiten gevaar bewaard geworden tegen koude en hitte, als een teêr boompje onder eene beschutting; maarzij zullen genoodzaakt worden hunne kinderen uit te brengen tot den doodslager; dat is : er zou geene woning meer voor hen zijn om hen te beschermen tegen het geweld hunner vijanden, want zij zullen naar buiten gevoerd worden in het licht.

Sluiten