Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt, dat zij nu ten eenenmale verworpen waren. Wat bleef hun dan nu anders dan een volslagen ondergang overig? Eni hy zegt : Mijn God zal hen wegwerpen. Door deze uit-

op gezag voor ziel, zeiven en siingeit hij zijne strenge woorden tegen het geheele volk •

was iiTp? " &eheeleTaanbidding Gods schandelijk verdorven was in het rijk van Israël, toch roemden zij er no^ 0p het

&V, t A?rrham tó zij°'cn g°«° ™ »»g

in lede.s mond, gelijk wij weten, dat de goddeloozen de vrijheid nemen om zonder aarzeling of schaamte den naam Gods

Inder de Tf"']- , jl ^ dit Va'SChe roemen noS heerschte onder de Israelieten, zegt de profeet: „Hij is uw God niet meer

Hij is mijn God". Aldus stelde hij zich afzonderlijk en tegeng zag "h erf d? " ™lk;, E" 'e,e"S be"-isl hiJ. « m Ser

nn,W K ^ ; want hiJ toont God aan als den

zal hpn Cn V6 fr zij"er leer' '/Mijn God", zegt hij, straft wegwerpen". Zoo zegt ook Jesaja, als hij Achaz be-

maakt' d»t • ullfden te weinig, dat gij de menschen moede maakt dat gij ook mijn' God moede maakt ?" (Jes. 7 : 13)

Dit °sCLWaS Jesaja, .niet de eenige, die God in reinheid aanbad. ,1S waar' maar hij zag op den koning en zijne metgezellen •

van ,°nd- ÏÖ """ G°d' 6° ^ allen af

hem hadden a%eSetdM e ,rouwel°°sh<!id

wii"llcd'm '„'o"'rf,'2al hen wegwerpen". Zoo kunnen de Pam-Ln g ?gu naam Van God stellen tegenover

gemeen daar J tf1J hebben met den waren God verontïêintd PJ l T -™0 velerlei verfoeiselen hebben verontreinigd, en hoewel zij zich tegen ons verhoovaardigen

zijn irS T TC or00te menigte, en wij zoo weinigen

daar wii vvetPn H i ^nen •W1J h6D vriJnioedig tegenstaan,

scheiden- pI ' ^ "T* Va" ZiJn Woord kan worden ge-

scheiden, en wij weten, dat Zijn Woord aan onze zijde is.

dl God hPn P/Stfn duS wettigHjk bestraffen, en heggen, dat God hen tegenstaat, want wij strijden onder Zijne banier

dat dl r, y .'J' Zij- Mij niet gehoorzaamd hebben. Wij zien dat de oorzaak der uiterste wrake is weerspannigheid, dit U -

als de menschen willens en wetens hun hart tegen God verzit pp ■ 00''zeke|') ook de Heidenen komen om, zonder dat

verdubb!ld°nalsrdpJH^hebben ontvangen, maar de wrake wordt eidubbe d, als de Heere Zijne hand uitstrekt tot de dwalenden hen zoekt terug te brengen op den weg des heils, en zifhaïïnekkïg weigeren te gehoorzamen ; ja, als zij toonen, dit hun ait gansch verhard is in die verkeerdheid. Wanneer dan bii

harden KrT ï nog zulk een vo?-

,n het kwaad gelegd wordt, dan moet God wel uitgaan

Sluiten