Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOfDSTUK *.

1. Israël is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder vrucht voor zich, maar naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd; naar de goedheid zijns lands, hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt.

De uitleggers verklaren dit vers op verschillende wijze. Zii die enken, dat ppH- hjer op den wijnstok toegepast, „onvruchtbaar beteekent, vergissen zich, want de profeet bedoelt veeleer dat Israël was als een wijnstok, die na de inzameling beroofd wordt; want het woord pp3 beteekent eigenlijk uitplunderen

l°H^igenK-Maar de pi'°feet ve,'geliJkt hier de inzameling ei diuiven bij rooven, en deze zienswijze voegt hier dus het

best. Hij zegt dus, dat Israël is als een beroofde wijnstok • want hy was van zijne vruchten ontdaan; en dan voegt hij er -l'o X , vmc[lten maken voor zichzelven. Het werkwoord i beteekent gelijk maken; en velen geven dus de lezing •

iï / MVrUCïn PÜjk maken"' of "vrucht is hem gelijk f die lezing geeft geen duidelijken zin. Ik

volg liever hen, die het vertalen door //wegleggen". Het werkwoord heeft soms de beteekenis van //liegen", sommigen ten minste vertalen de zinsnede door „Vrucht zal hem UeS en

heeft 10 ? beteek®nis van lieSen eene andere slotletter

zegt men, dat het toch van dezen wortel is afgeleid, zoodat naar de meening der taalkundigen de s> in -r is overgegaan; derhalve schijnt het niet onwaarschijnlijk, dat liegen beteekent. Zij halen er dus dezen zin uit: ,/Israël is een geplunderde wijnstok, daarom zal de vrucht hem liegen" dat is: hij zal mets opbrengen, want er zal mede geschieden wat gewoonlijk plaats heeft, als roovers akkers en wijngaarden ebben \ ei woest. Maar, gelijk ik reeds zeide, sommigen hebben

»wiU1S ' ,overge,zet door //wegleggen" ; Hij zal zich vruchten wegleggen ot neerleggen. Anderen lezen echter den zin als eene vraag: ,/Zal Israël zich vruchten wegleggen?" En dan is de beteekenis, dat Israël zoo beroofd was, dat geene her-

Sluiten