Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoodzaakt, om, toen het uiterste gevaar daar was, óf het kalf in een nieuwen vorm te gieten, óf het in stukken te breken, en einde van den Assyrischen koning den vrede te koopen. Dewijl dus het geheele rijk tot groote armoede was gekomen, kunnen wij uit deze plaats afleiden, dat het kalf, of de kalveren! naar Assyne gebracht werden om den koning te bevredigen ar de Israelieten nu zagen, dat zij van hunne bescherming waren beroofd, (want zij hadden, nu er geen God meer onder hen was ook geene hoop meer op veiligheid of behoud) heeft de P'oreet gewag gemaakt van hunne droefheid ; maar nu toont hy, dat de ballingschap nabij was, niet alleen voor de Israelieten, maar ook voor de kalveren, die zij aanbaden, en door wier hulp zy zich veilig en wel in het land waanden te zijn

r w een bijzondere nadruk gelegen in het woord nj, alsof e piofeet zeide : „Niet slechts de Israelieten zullen wegtrekken, ook het kali zelt zal naar Assyrië gevoerd worden. Van het woord //Jareb» hebben wij gesproken in het vijfde hoofdstuk, het schijnt de eigennaam van een' man geweest te zijn. Sommigen gissen, dat het eene stad was in Assyrië, hoewel niet aangeduid door schrijvers. Anderen denken, dat het de naam was van een naburigen koning, d. i. van een koning, die een nabuur was van Assyrië, maar zonder reden, en zij worden

nn^i -fi/ > ZAehe weerlegd; want de profeet duidt hier

whtt I f, Tt T8Che° koning aan. Hij noemt hem echtei Jareb; het zou kunnen wezen, dat hij toer. nog slechts

een gewoon particulier was; of hij zou aldus bij wijze van

minachting kunnen genoemd zijn. Maar dit is onzeker. Hiero-

nyrnus vertaalt het woord door „wreker" of straffer. Maar het

„A genoegzaam, dat het een eigennaam is, niet van eene

stad ot plaats, maar, gelijk gezegd is, van een' man. En ik

ben geneigd te denken, dat hij hem koning Jareb noemt bij

ïXrir minfhhr,g> want die minachting heerschte onder de siaelieten, zoolang zij zich sterk genoeg dachten om weerstand

'eJ™eD b]e.den- , Maar de Heere heeft later dien hoogmoed gefnuikt, vandaar dat de profeet nu snijdend zegt: „Het kalf

digen«ai y"e ^evoerd worden, om koning Jareb te bevre-

,m!Jaarar V°e,gt .6r bij: Efraïm schaamte behalen, of mi .^' beschaamd icorden vanwege zijn' raadslag.

wnni h1 hetzel,de op verschillende wijze, en niet zonder reden;

ant het was in het eerst moeielijk om de Israelieten er van te overtuigen, dat hetgeen zij zoo wijselijk beraamd dachten e zijn op hunne schande zou uitloopen. Toen koning Jerobeam I tempels oprichtte, dacht hij wezenlijk, dat dit het beste middel was om Ie voorkomen, dat het volk, indien het tot inkeer mocht komen, zich weder aan het geslacht van David zou

Sluiten